Název projektu: Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR

Logo EEA grants.  Logo Ministerstva životního prostředí.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-028-2015
Místo realizace: V rámci celé České republiky
Finanční podpora: EHP fondy, program CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby /Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu
Celkový rozpočet: 10 245 917 Kč vč. DPH
Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 8 196 733 Kč, což představuje maximálně 80 % z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 2 049 184 Kč, což představuje 20 % z celkových předpokládaných výdajů projektu.
Doba trvání projektu: 1. 1. 2015-30. 4. 2017
Partneři projektu: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., EVERNIA, s.r.o., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Sražená liška obecná na pozemní komunikaci.
Sražení liška obecná, foto archiv AOPK ČR.


Výstupy projektu řazené dle souvisejících aktivit:

Aktivita A: Zpracování komplexního přístupu k ochraně krajiny před fragmentací
Dílčí výstupy: nebyly plánované
Hlavní výstupy:
A.I. Celková koncepce pro ochranu krajiny před fragmentací (AOPK ČR)
A.II. Komplexní metodická příručka ochrany konektivity krajiny pro terestrickou faunu (AOPK ČR)

Aktivita B: Řešení fragmentace krajiny z hlediska druhů lesních ekosystémů
Dílčí výstupy:
B.1. Kompletní a aktuální soubor nálezových dat o výskytu zájmových druhů savců v ČR (AOPK ČR)(Tabulka uvádí údaje doplněné za dobu trvání projektu, kompletní data jsou vedena v Nálezové databázi ochrany přírody)
B.2. Prostorová databáze dopravních bariér v různých časových horizontech (CDV)- zip (Mapový náhled, vlastní databáze využitelná po dohodě s CDV – kontaktní osoba: Ivo Dostál)
B.3. Databáze mostních objektů na dálnicích a směrově dělených silnicích I. třídy v ČR potenciálně vhodných pro migraci (CDV) – extra výstup (Mapový náhled, vlastní databáze využitelná po dohodě s CDV – kontaktní osoba: Ivo Dostál)
B.4. Prostorová databáze plošných bariér (VÚKOZ)- zip (Mapové náhledy, vlastní databáze využitelná po dohodě s VÚKOZ – kontaktní osoba: Vladimír Zýka)
B.5. Prostorová databáze míry fragmentace krajiny od 50. let 20. stol. do současnosti (fragmentační geometrie) (VÚKOZ)- zip(Mapové náhledy, vlastní databáze využitelná po dohodě s VÚKOZ – kontaktní osoba: Vladimír Zýka)
B.6. Identifikace konfliktních bodů v křížení zelené a dopravní infrastruktury (CDV)
B.7. Metodika pro identifikaci potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury (CDV)
B.9. Habitatové modely zájmových druhů savců (VÚKOZ) (Výsledné mapy, více informací k postupu modelování může poskytnout VÚKOZ – kontaktní osoba: Dušan Romportl)
Hlavní výstupy:
B.I. Metodika ochrany krajiny před fragmentací z hlediska druhů lesních ekosystémů (AOPK ČR, EVERNIA)
B.II. Mapová vrstva vymezených území důležitých pro zajištění konektivity krajiny z hlediska druhů lesních ekosystémů (biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců) (AOPK ČR, CDV, EVERNIA, VÚKOZ) (Mapový náhled, vlastní vrstva využitelná po dohodě s AOPK ČR – kontaktní osoba: Martin Strnad)

Aktivita C: Řešení fragmentace krajiny z hlediska druhů nelesních ekosystémů
Dílčí výstupy: nebyly plánované
Hlavní výstupy:
C.I. Metodika ochrany krajiny před fragmentací z hlediska druhů nelesních ekosystémů (AOPK ČR) - zip

Aktivita D: Řešení fragmentace krajiny z hlediska semiakvatických druhů živočichů
Dílčí výstupy: nebyly plánované
Hlavní výstupy:
D.I. Metodika ochrany krajiny před fragmentací z hlediska semiakvatických druhů živočichů (AOPK ČR)

Aktivita E: Řešení fragmentace krajiny z hlediska obojživelníků
Dílčí výstupy:
E.1. Sezónní praktická ochrana obojživelníků před střety s dopravou na 20 kolizních úsecích komunikací (AOPK ČR)
E.2. Závěrečné zprávy z terénních kontrol včetně předběžných návrhů řešení (AOPK ČR)-zip
E.3. Aktualizovaná, veřejnosti přístupná databáze kolizních úseků obojživelníků (AOPK ČR) (Tabulka uvádí údaje doplněné či revidované za dobu trvání projektu, kompletní a průběžně aktualizovaná data jsou dostupná na mapovém serveru AOPK ČR, v tématické úloze „Podklad pro OPŽP“)
E.4. Studie proveditelnosti pro řešení vybraných kolizních úseků obojživelníků (AOPK ČR) - úseky Doubice, Kačina, Miletín, Omice, Raspenava a úseky Sekerovy Loučky, Tisem, Vír, Vrátno, Zdejcina
Hlavní výstupy:
E.I. Metodika ochrany krajiny před fragmentací z hlediska obojživelníků (AOPK ČR)
E.II. Prověření kritických úseků s vysokou mortalitou obojživelníků a návrhy konkrétních opatření (AOPK ČR)

Aktivita F: Řešení fragmentace krajiny z hlediska plazů
Dílčí výstupy:
F.1. Detailní monitoring kolizního místa a migrací užovky podplamaté v obci Karlštejn včetně návrhu trvalého řešení (AOPK ČR)​​​​​​​
Hlavní výstupy:
F.I. Metodika ochrany krajiny před fragmentací z hlediska plazů

Aktivita G: Řešení fragmentace krajiny z hlediska ptáků
Dílčí výstupy:
G.1. Závěrečná zpráva z monitoringu el. vedení (AOPK ČR)
Hlavní výstupy:
G.I. Metodika ochrany krajiny před fragmentací z hlediska ptáků (AOPK ČR)
G.II. Zhodnocení vlivu el. vedení jako fragmentačního prvku v krajině pro ptáky (AOPK ČR)

Aktivita H: Osvěta odborné a široké veřejnosti v problematice fragmentace krajiny
Dílčí výstupy:
H.1. Krátký výukový film (EVERNIA) (YouTube)
H.2. Grafické a textové materiály pro realizaci informačních panelů (EVERNIA)
H.3. Metodická příručka pro uživatele (EVERNIA)
H.4. Atlas fragmentace a konektivity terestrických ekosystémů v ČR (AOPK ČR, VÚKOZ, EVERNIA, CDV a další organizace)
​​​​​​​​​​​​​​Hlavní výstupy:
H.I. Funkční webové stránky k problematice fragmentace krajiny a k projektu (AOPK ČR) - viz tato webová stránka
H.II. Osvětový projekt pro zoologické zahrady, školy a další instituce (EVERNIA)​​​​​​​​​​​​

H.III. Semináře (AOPK ČR)

Medvěd hnědý v chůzi.
Medvěd hnědý, foto: Jiří Bohdal.


​​​​​​​Cíle a náplň projektu:

Fragmentace krajiny a populací patří k nejzávažnějším procesům ohrožujícím terestrickou biodiverzitu, což je zohledněno i ve strategických dokumentech ČR. V rámci ČR byla přijata řada dílčích metodických přístupů a opatření, ale je třeba konstatovat, že jejich účinnost je nedostačující. Hlavním problémem je roztříštěnost pojetí metodik z hlediska různých skupin organismů. Neméně významný problém je i nedostatečná provázanost těchto metodických přístupů a opatření s územním plánováním, které patří k hlavním nástrojům ochrany přírody a krajiny před fragmentací.

Základním cílem projektu bylo zpracování návrhu komplexního metodického přístupu k ochraně konektivity krajiny pro hlavní relevantní skupiny terestrických živočichů. Výstupy jsou koncipovány tak, aby byly prakticky použitelné v územním plánování, především jako územně-analytické podklady. Realizace tohoto cíle má zásadní vliv na ochranu biodiverzity v ČR a je zcela v souladu se zaměřením celého programu CZ02.

Cílem osvětové části projektu bylo přispět k ochraně konektivity naší krajiny jednak upozorňováním širší veřejnosti na tuto problematiku a jednak zlepšením rozhodovacích procesů díky prezentaci a zpřístupňování výsledných metodických materiálů odborné veřejnosti a státní správě.

Kontakt:

RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph. D.
Vedoucí oddělení druhové ochrany živočichů