Název projektu: Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Trvání projektu: 2013–2016
Finanční zdroje: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 6.2 - „Podpora biodiverzity"
Celkové náklady: 84 593 853,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 67 003 801,- Kč
Lokalizace území: Pardubický kraj, okres Pardubice, Lázně Bohdaneč
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: AGRO – AQUA, s.r.o., Realizace stavby: HYDRO & KOV, s.r.o., Technický dozor stavebníka: MV projekt, s.r.o.

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník byla nově vyhlášena v roce 2005 na území o rozloze 248 ha. Předmětem ochrany národní přírodní rezervace je ornitologická lokalita, ve které se vyskytují hojně zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků, komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, bažinných olšin, vrbin a doubrav, vytvořených kolem Bohdanečského rybníka. Bohdanečský rybník založil na počátku 16. století Vilém z Pernštejna.

V současnosti je na rybníce provozován polointenzivní chov ryb. Několik let probíhá rozsáhlá revitalizace celého území národní přírodní rezervace. V posledním desetiletí bylo postupně obnoveno kosení na většině těchto ploch, čímž dochází k obnově hodnotných biotopů a návratu ohrožených druhů rostlin (rozsáhlé louky v severní části území nebyly po řadu let obhospodařovány).

Cíle projektu:

Cílem revitalizace Bohdanečského rybníka bylo odbahnění a zvětšení vodních ploch na úkor současných tvrdých rákosin a náletové zeleně a posílení hydroakumulační schopnosti krajiny a její ekologicko-stabilizačních funkcí s extenzivním chovem ryb. Stavební řešení umožnilo rozčlenění monotónního kraje zátopové plochy vytvořením zátočin, lagun a ostrůvků, čímž byly vytvořeny vhodné podmínky pro hnízdění vodních a mokřadních ptáků a život pro drobné živočichy.

Realizovaná opatření:

  • odstranění dnového sedimentu z rybníka včetně odvodňovací stoky
  • rozšíření vodní plochy na úkor rákosin
  • vybudování rozdělovací hrázky na hranici rybníka a rákosin ve východní části
  • zvýšení ostrova
  • zvýšení hrázky
  • odstranění zeleně ve východní části ostrova
  • obnova louky na Polákově poloostrově
  • oprava opevnění komunikace na Polákově poloostrově a oprava úseku cesty mezi Bohdanečským rybníkem a Opatovickým kanálem
Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka.
Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka.
Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka.