Název projektu: 3Lynx – Mezinárodní monitoring a management tří rysích populací ve střední Evropě se zapojením místních zainteresovaných skupin.

Logo Interreg.

Číslo projektu: CE1001
Místo realizace: Dva přeshraniční regiony (Česko – Bavorsko – Rakousko, Slovinsko – Itálie – Chorvatsko). AOPK ČR se zaměří na monitorování ve čtyřech chráněných krajinných oblastech (Brdy, Blanský les, Český les, Slavkovský les).
Program: Interreg Central Europe
Zdroj financování: 85% Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a 15% Ministerstvo životního prostředí České republiky
Celkový rozpočet: 2 318 784 €
Doba trvání projektu: 1. 7. 2017 – 30. 9. 2020
Oficiální stránky projektu: www.interreg-central.eu/3Lynx
Vedoucí partner: Ministerstvo životního prostředí
Partneři projektu - Česká republika: Ministerstvo životního prostředí, AOPK ČR, ALKA Wildlife o.p.s., Správa Národního parku Šumava
Partneři projektu - Rakousko: Research Institute of Wildlife Ecology, University of Veterinary Medicine, Vienna, Green Heart of Europe, Government of Upper Austria
Partneři projektu - Slovinsko: Slovenia Forest Service
Partneři projektu - Německo: Bavarian environmental agency, World Wide Fund for Nature Germany 
Partneři projektu - Itálie: Italian Lynx Project

Rys obecný, který pije z potoka.
Foto: Jiří Bohdal

Výstupy projektu (Aj):

Strategie ochrany česko-bavorsko-rakouské populace rysa
Monitorovací zpráva česko-bavorsko-rakouské populace 2019/2020
Monitorovací zpráva česko-bavorsko-rakouské populace 2018/2019
Monitorovací zpráva česko-bavorsko-rakouské populace 2017/2018
Právní rámec ochrany rysa – status rysa podle národních a mezinárodních zákonů na ochranu přírody
Sbírka přístupů ke snížení konfliktů a zapojení zainteresovaných subjektů
Příručka pro veterináře a pokyny pro chov – zdraví, chov a management rysa ostrovida
Příklady dobré praxe při monitorování a ochraně rysa ostrovida
Metody monitorování rysů – shrnutí čtyř nejběžněji používaných metod monitorování ve střední Evropě včetně jejich výhod a omezení
Přehled přístupů managementu a monitoringu v Evropě
Postupy a procesy pro spolupráci při ochraně rysa – podpůrné prostředí pro dlouhodobou nadnárodní spolupráci v ochraně rysa

Další výstupy (Čj):

Seznamte se s rysem – brožura
Stopy rysa a jiných lesních zvířat – brožura
Interaktivní mapa výskytu rysa ​​​​​​
Pracovní list – k přednášce na Rysí den 2020 (řešení)

Smečka rysů obecných ve sněhu.
Foto: Jiří Bohdal

Cíle a náplň projektu:

Návrat a obnova populace rysa ostrovida je snahou mnoha evropských států, včetně České republiky. Rysi potřebují k životu velké území, zejména mladí jedinci  často migrují a při své pouti přecházejí hranice několika států. K zajištění ochrany těchto krásných šelem je proto nutné mít komplexní informace o jejich životě a to z celého areálu výskytu dané populace, a podle toho sladit ochranářské úsilí ve všech zemích. Pro dlouhodobé přežití rysů je ale třeba zajistit mnohem více, usilovat o zastavení nelegálního lovu, omezit fragmentaci krajiny a snažit se tento stav napravit. Stejně důležitým bodem je snaha zajistit dobrou spolupráci a komunikaci všech zainteresovaných subjektů, od ochranářů přes lesníky a myslivce, širokou veřejnost až po státní správu a samosprávu.

Cílem projektu 3Lynx bylo zkoordinovat monitorování výskytu rysů ve 3 izolovaných populacích, které zasahují několik států. Srovnatelný sběr dat a jejich rychlé sdílení bylo předpokladem pro efektivní ochranu druhu. Dalším krokem bylo schválení mezinárodní strategie pro ochranu česko-bavorsko-rakouské populace a příprava podkladů pro obdobnou strategii u dalších oblastí. V rámci projektu bylo také podporováno vyšetřování ilegálního lovu rysa ostrovida – u odlovených jedinců byla provedena pitva a případné další analýzy, případy byly řešeny s policií a maximálně medializovány.

Aktivity projektu:

  • Pracovní setkání pro zlepšení mezinárodní spolupráce.
  • Zapojení klíčových stakeholderů (myslivci a lesníci) na ochraně rysa.
  • Společná analýza informací o stavu rysích populací a vytvoření nástrojů k analýze těchto dat.  
  • Pořádání řady diskuzních setkání a workshopů k problematice pytláctví a ochrany rysa obecně.
  • Vypracovávání strategie pro ochranu rysa ostrovida za spolupráce všech partnerů.
  • Sledování rysí populace ve dvou přeshraničních regionech (Česko – Německo – Rakousko a Slovinsko – Itálie – Chorvatsko) pomocí sítě fotopastí a v zimním období také stopováním na sněhu.
  • Sběr genetických vzorků pro zjištění genetické variability populací, telemetrické sledování jedinců.
  • Monitorování AOPK ČR ve čtyřech chráněných krajinných oblastech. Jedná se o CHKO Brdy, CHKO Blanský les, CHKO Český les a CHKO Slavkovský les.
  • Organizace společné mezinárodní akce „Rysí den“, v rámci které probíhala řada aktivit pro veřejnost (přednášky, filmy, program pro děti atd.).
  • Tisk a distribuce atraktivních brožur o ochraně rysa ostrovida.

Kontakty:

RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph. D.
Ředitelka Odboru druhové ochrany
Mgr. Markéta Curatolo Jůnová
Vedoucí Oddělení projektů s mezinárodní účastí