Název projektu: Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice


Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Místo realizace: národně významná území v České republice
Program: Operační program Životní prostředí 2014+
Celkový rozpočet: 359 866 025,47 Kč
Partneři projektu: Svépomocí projektových zaměstnanců AOPK ČR

Cíle a náplň projektu:

Předmětem projektu je soubor aktivit, které doplňují a aktualizují celkové znalosti o výskytu a stavu druhů významných pro ochranu přírody (evropsky významné druhy, druhy zvláště chráněné, druhy vzácné a ohrožené) a to především v tzv. chráněné krajině.

Konkrétní aktivity projektu:

Plošné mapování a cílený monitoring vybraných druhů a skupin druhů (mechorosty, vyšší rostliny, denní motýli, vybrané skupiny brouků, obojživelníci a plazi, ptáci a savci). Inventarizačních průzkumy v maloplošných chráněných územích nenárodních kategorií (přírodních rezervací, přírodních památek na území CHKO).