Název projektu: Technická pomoc při přípravě a realizaci specifického cíle 2.2 IROP pro období 2021–2027

Místo realizace: Česká republika
Číslo projektu: CZ.06.07.01/00/23_113/0004269
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021–2027
Partneři projektu: Pouze interní zapojení zaměstnanců AOPK ČR
Doba trvání projektu: 1. 10. 2022 – 31. 12. 2029

Cíle a náplň projektu:

Projektové schéma zajišťuje přípravu, kvalitní řízení, financování a realizaci specifického cíle 2.2 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, omezování všech forem znečištění (dále jen „SC 2.2“) Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027.

Cílem projektu je zajistit od roku 2023 do roku 2029 financování ročních výdajů na administraci, kvalitní řízení a realizaci při vydávání stanovisek k projektům ve SC 2.2 pro oblast sídelní zeleně včetně přírodě blízkých vodních prvků a poskytování odborných konzultací u těchto projektů, včetně vydávání stanovisek k žádostem o změnu v projektech pro oblast sídelní zeleně týkající se věcných změn. U všech těchto projektů bude rovněž vykonávat monitoring dodržování podmínek udržitelnosti akce. Stanoviska jsou nezbytnou součástí pro žadatele při podání projektu do výzev IROP – Zelená infrastruktura SC 2.2.

Plánované výsledky projektu: 

  • Vydaná stanoviska k projektům, odborné konzultace a kontrolní výjezdy na místa plánovaných a probíhajících realizací; 
  • Monitoring dodržování podmínek udržitelnosti akce;
  • Průběžné konzultace s Řídícím orgánem IROP a Centry pro regionální rozvoj České republiky, včetně účasti pracovníků AOPK ČR na seminářích k této problematice;
  • Účast zástupce AOPK ČR v pracovním týmu IROP pro SC 2.2 a přípravném výboru IROP pro období 2021–2027.