Název projektu: Zabezpečení návodního svahu hráze v NPR Novozámecký rybník

Trvání projektu: 2014-2016
Finanční zdroje: program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
Celkové náklady: 2 926 022 Kč
Lokalizace území: Liberecký kraj, okres Česká Lípa, Jestřebí a Zahrádky
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: Vodní díla – TBD, a.s., Hlavní projektant: Ing. Jiří Koťátko, Realizace stavby: HYDRO & KOV, s.r.o., Technický dozor stavebníka: Ing. Lukáš Fidler

Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník (vodní dílo III. Kategorie) se nachází v k. ú. Zahrádky u České Lípy a byla vyhlášena v roce 1933 k ochraně významných mokřadních společenstev. Je součástí Ptačí oblasti a CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Výtokem z Novozámeckého rybníka je vytesaný kanál – Novozámecká průrva, která je zapsána v soupisu kulturních národních památek ČR.

V současné době patří spolu s přilehlými mokřadními ekosystémy z ornitologického hlediska k nejzajímavějším územím v Česku. Na území rezervace bylo pozorováno 220 druhů ptáků, z nichž mnohé patří mezi ohrožené druhy: orel mořský, bukač velký, jeřáb popelavý, moudivláček lužní.

Další chráněné druhy živočichů se řadí mezi obojživelníky např. blatnice skvrnitá a ropucha krátkonohá, či savce např. vydra říční a veverka obecná. Při entomologickém průzkumu bylo zaznamenáno 800 druhů brouků, z nichž mnohé patří mezi regionální unikáty.

Rovněž vegetace rezervace je velmi pestrá. Lesní porosty do rezervace zasahují jen okrajově, jsou tvořeny podmáčenými olšinami a křovitými vrbami, na sušších místech se vyskytují borové porosty. Nelesní vegetace zahrnuje zejména vodní společenstva s převažujícím stulíkem žlutým a leknínem bělostným, společenstva rákosin, ostřicových luk a slatinných a rašelinných luk. Je zde uváděno více než 50 druhů vzácných a ohrožených rostlin, např. ostřice dvoudomá, kapraď hřebenitá, prstnatec pleťový či vrba plazivá.

Cíl projektu:

Cílem tohoto projektu bylo provedení udržovacích prací na návodní zdi hráze. Oprava byla nutná z důvodu naplnění povinnosti vlastníka vodního díla udržovat vodní dílo v řádném technickém stavu dle § 59 odst. 1 písm. b) vodního zákona a její realizace byla uložena vodoprávním úřadem. Na realizaci opravy hráze závisí nejenom vlastní provoz vodního díla, ale i provoz na silnici I. třídy a zajištění základních podmínek pro existenci chráněných fenoménů - zajištění stabilní vodní hladiny.

Realizovaná opatření:

  • vypuštění a výlov rybníka,
  • rozebrání stávajícího poškozeného úseku návodní zdi a následná,
  • výstavba nové opěrné zdi s pískovcovým obkladem,
  • převod veškerých průtoků během stavby.
Puvodne_poskozena_zed
Vystavba_nove_operne_zdi
Vystavba_nove_operne_zdi_