• chráněno od 1. 7. 1994
  • rozloha 88 ha
  • 186–297 m n. m.

Co v rezervaci chráníme?

Společenstva a druhy vázané na sprašové stepi, bylinné lemy a světlé lesy (doubravy a dubohabřiny). Jen tady u nás roste parazitická záraza ožanková, setkat se tu můžete se třemi druhy kosatců (kosatec nízký, k. pestrý a k. trávolistý), několika druhy orchidejí (hnědenec zvrhlý, vstavač nachový, v. vojenský) nebo třeba lilií zlatohlávkem. Na jaře stepní část rezervace do dálky září žlutí rozkvetlých hlaváčků jarních

Ve zdejších lesích (podobně jako i v ostatních lesích na Pálavě) jsou dodnes patrné pozůstatky opuštěného pařezinového hospodaření: zvláštním tvarem stromů (hákovitá báze kmene dokládá, že byl kdysi pouhým výmladkem, vyrážejícím z mateřského pařezu) a způsobem jejich růstu v tzv. polykormonech (z dnes už stěží patrného pařezu vyráží více kmenů – původních pařezových výmladků).

Na stepi lze zjara pozorovat několik druhů majek, nejvzácnější z nich je majka uralská. V červnu poletují v okrajích lesních porostů a podél lesních cest samečci našich největších brouků – roháčů obecných.

Jak o rezervaci pečujeme?

Podobně jako v dalších lesích Milovické pahorkatiny se snažíme lesní porosty prosvětlovat, primárně od jejich krajů a propojovat jednotlivé stepní enklávy. Tato opatření mají pomoci druhům, které ke svému životu potřebují světlé lesy.

Další informace

plán péče

DRÚSOP

PR Milovická stráň.
Medovník meduňkolistý.
Vstavač nachový.
Hlaváček jarní.
Zlatohlávek tmavý.
Krasec Coraebus undatus.
Chrobák pečlivý.
Štítonoš Cassida canaliculata.