• chráněno od 14. 9. 1973
  • rozloha 127 ha
  • 163–171 m n. m.

Co v rezervaci chráníme?

Rezervace představuje jeden z posledních zbytků rozsáhlého komplexu podpálavských lužních biotopů, který zbyl po napuštění Vodního díla Nové Mlýny. Ať už jde o nivní louky, měkké vrbové a topolové luhy nebo lužní lesy tvořené „tvrdými“ dřevinami (zde především dubem letním a jasanem úzkolistým), všechny ke své existenci vyžadují dostatečné množství vody.

Vzedmutá řeka v nížinách, kde se její tok zpomalí, ukládá to, co cestou nasbírala. Bahno, které s sebou rozvodněná řeka nese, je vlastně tou nejúrodnější půdou. Na živinami bohatých půdách v nivách velkých řek se vytvořila velmi produktivní společenstva – dostatek vody a přímo nadbytek živin umožňuje rychlý přírůst biomasy a louky se na takových místech sekly tři- i čtyřikrát za rok, úroda obilí i ostatních zemědělských produktů byla mimořádná, stromy v lesích rostly závratnou rychlostí a dorůstaly mohutnějších rozměrů. Za to vše krajina (a lidé) vděčila povodním.

Mezi druhy živočichů, které jsou závislé na pravidelném jarním přeplavení, patří například lupenonozí korýši. Řadíme sem třeba žábronožky nebo prehistoricky vyhlížející listonohy. Tyto druhy obývají periodické tůňky, ve kterých se objevuje voda právě na několik týdnů na jaře, a poté tůně vysychají. Tomu je přizpůsobený i rychlý životní cyklus těchto tvorů. Vývoj z vajíčka do dospělého jedince je skutečně bleskový. 

NPR Křivé jezero je významným hnízdištěm dravců, nepravidelně zde hnízdí např. orel mořský, pravidelněji luňák červený. Z rostlin, charakteristických pro lužní biotopy lze jmenovat bleduli letní, pryšec bahenní, kosatec sibiřský nebo ladoňku vídeňskou. Na loukách rostou vrby seřezávané tzv. „na hlavu“, v jejichž dutinách žijí zajímavé druhy hmyzu, z brouků je to například páchník hnědý nebo kovařík rezavý.

Jak o rezervaci pečujeme?

Louka v rezervaci je pravidelně mozaikově sečena. Vrby ořezáváme na hlavu. Největším problémem je nedostatek vody, kdy v posledních letech dochází jen k málo častému a krátkodobému zaplavování rezervace.

Omezení pro návštěvníky

Do rezervace nevede žádná značená cesta, tudíž je sem vstup zakázán. Hlavním důvodem je zajištění klidového režimu pro hnízdící vzácné ptáky. 

Další informace

plán péče

DRÚSOP

NPR Křivé jezero.
Hlavaté vrby v NPR Křivé jezero.
NPR Křivé jezero.
Ladoňka vídeňská.
Hlavaté vrby v NPR Křivé jezero.
Mozaiková seč v NPR Křivé jezero.
Kosatec sibiřský.
Lesák rumělkový.
Orel mořský.
Mravenec lužní.
Kutík křivonártý na lovu mravenců lužních.