Na lidmi intenzivně využívaných plochách se vyskytuje mnohem méně druhů než na přírodních stanovištích. Nebylo tomu tak ale vždy. Mozaika nejrůznějších malých políček, vinohradů a sadů byla domovem pro mnoho zvířat a její nahrazení nekonečnými lány orné půdy a používání chemických látek mělo výskyt druhů devastující dopad. Třeba hmyzu prospívá tzv. integrovaný způsob hospodaření ve vinicích, k přírodě a jejím obyvatelům šetrnější než obvyklé hospodaření.

Typickými druhy zemědělské krajiny jsou křepelka polní, koroptev, skřivan polní nebo křeček polní. Ve vinicích lze často nalézt hnízda hrdličky divoké, konopky obecné, ale vyskytne se i bělořit šedý. Na okrajích polí lze pravidelně pozorovat bramborníčka černohlavého a kriticky ohroženého strnada lučního. V sadech hnízdí pěnice vlašská a ťuhýk obecný, často můžeme spatřit i největšího evropského motýla – martináče hrušňového, jehož housenky nejčastěji požírají listy meruněk. Na vzácné druhy (třeba svižníka polního) jsou bohaté písčité polní cesty. Jejich obyvatelé ale rychle mizí, protože i polní cesty jsou zpevňovány a asfaltovány.

svižník polní
martináč hrušňový