Řada druhů živočichů se dokázala přizpůsobit i naprosto novým podmínkám lidských sídel, některé z nich je dokonce upřednostňují před svými původními biotopy. Příkladem může být několik kolonií netopýrů, např. vrápenců malých v bývalé hájovně Panenský mlýn a netopýra velkého ve věži kostela v Pavlově. Mnoho druhů netopýrů se navíc v době přesunů z letních kolonií na zimoviště uchyluje do nejrůznějších sklepních prostorů, včetně sklepů vinných. Na vyšších budovách pravidelně hnízdí rorýs obecný a poštolka obecná, jako kuriozitu lze uvést občasný výskyt zedníčka skalního na zámku v Mikulově. Na stožárech elektrického vedení nebo komínech si staví hnízda čápi bílí.