Území CHKO Poodří je výjimečné především zachovalým vodním režimem. Ten je zachován díky řece Odře, pouze minimálně ovlivněné činností člověka. Odra přirozeně vytváří volné meandry, které jsou neustále odstavovány za současného vzniku meandrů nových. Díky tomu je Poodří protkáno sítí starých ramen a meandrů, jež jsou doplněny soustavami rybníků, náhonů, příkopů a struh. Staletým hospodařením v nivě vznikla unikátní krajina luk, remízků, lužních lesů a rybníků, kde určujícím faktorem stavu celého ekosystému je voda.

meandr Odry v Proskovicích
Meandr řeky Odry v Ostravě-Proskovicích (Zbyněk Sovík)

Nezastupitelný význam sehrála niva řeky Odry při povodni v roce 1997. Rozsah povodně v CHKO Poodří dosáhl 54 km2. Povodňová vlna byla v nivě plošným rozlivem zmenšena a její rychlost zpomalena, přičemž množství zadržené vody činilo necelých 90 milionů m3. Vlivem tohoto rozlivu došlo ke snížení kulminačního průtoku na Odře v Ostravě asi o 100 m3/s. Niva Odry tak zmírňuje následky povodní pro místa položená níže na toku, zejména čtvrtmilionové město Ostravu. Jen pro srovnání - nádrž Slezská Harta na řece Moravici má letní retenční objem necelých 30 mil. m3, takže protipovodňový účinek nivy Odry v CHKO Poodří je až třikrát větší.

rozliv Odry u Studénky
rozliv Odry u Studénky, v popředí tzv. Sladká díra (Zbyněk Sovík)