Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Krajinářská studie CHKO Poodří

Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Poodří je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky AOPK ČR, správy CHKO Poodří a územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO Poodří.

Preventivní hodnocení krajinného rázu Mapové přílohy

Studie byla zpracována, resp. aktualizována v roce 2013. Zmapovala stávající krajinu na území CHKO, identifikovala významné hodnoty krajinného rázu a stanovila opatření k jejich ochraně. Nově byla do studie zařazena kategorizace sídel. Spolu s územím CHKO Poodří byl zmapován i navazující nejbližší pohledový horizont, a také lokality, o které byla CHKO Poodří následně rozšířena v roce 2017.

Správní působnost regionálního pracoviště CHKO Poodří

Působnost Správy CHKO Poodří zahrnuje území CHKO Poodří a vybraná maloplošná zvláště chráněná území národních kategorií v Moravskoslezském kraji (mapa působnosti).

Posuzování záměrů

Pro ochranu krajinného rázu nelze bez závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Poodří na území chráněných krajinných oblastí učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, či udělit souhlas podle vodního zákona.

Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v zastavěném území města nebo obce, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Vždy však platí, že stavby musí respektovat krajinný ráz. 

Stanovisko, závazné stanovisko, výjimka ze zákazů

Stanoviska a závazná stanoviska jsou regionálním pracovištěm vydávána po předložení projektové dokumentace stavby. Jejich výroková část je závazná pro rozhodnutí příslušných správních orgánů (např. stavebních úřadů). Výjimky ze zákazu jsou regionálním pracovištěm vydávány ve správním řízení.

K žádostem o závazné stanovisko, stanovisko, výjimku ze zákazů je potřeba doložit: 

  • zákres záměru do katastrální mapy,
  • projektovou dokumentaci záměru - situační výkres, půdorysy, pohledy, řezy, technická zpráva,
  • písemnou plnou moc (v případě, že budete v řízení zastoupeni zmocněncem).

Předběžná informace  

V rámci předprojektových konzultací vydává regionální pracoviště, v souladu s ust. § 139 správního řádu, předběžnou informaci. Jejím obsahem je písemná informace o tom, zda lze určitý záměr uskutečnit a podle jakých hledisek bude orgánem ochrany přírody posuzována projektová dokumentace v rámci řízení vedeného příslušným stavebním úřadem.

Žádost ke stavebním záměrům

Žádost o předběžnou informaci, stanovisko, závazné stanovisko nebo výjimku ze zákazu lze stáhnout na stránkách Agentury. Můžete ji také vyplnit při osobní návštěvě našeho regionálního pracoviště,  a to po předchozí telefonické domluvě. Žádost může být podána i v jiné formě, pokud bude obsahovat všechny požadované náležitosti.

Územní plánování

Správa CHKO Poodří je v rámci své územní působnosti dotčeným orgánem ochrany přírody při projednávání územně plánovacích dokumentací a jejich změn na úrovni obcí (územní plán) a Moravskoslezského kraje (zásady udržitelného rozvoje).

Kontaktní osoba:

Mgr. Václav Osmančík, tel: 951 425 313, mob: 607 594 420, email: vaclav.osmancik@nature.cz