Detail brouka na kůře.​​​​​​​Navzdory intenzivnímu rozvoji lesních řemesel a později sklářskému průmyslu se v oblasti podařilo zachovat fragmenty starých přírodě blízkých bukových porostů. Tyto bučiny jsou ponechány přírodním procesům bez zásahu člověka, čímž došlo ke vzniku prostorově i stářím rozrůzněných porostů pralesovitého rázu. Tyto převážně kyselé bukové porosty jsou druhově chudší z hlediska flóry, ovšem staré stojaté souše a padlé kmeny zanechané nerušenému rozkladu poskytují ideální prostředí pro řadu zástupců saproxylického hmyzu - včetně ohrožených druhů jako je roháček jedlový a rýhovec pralesní. Tyto druhy svou přítomností poukazují na vysokou ekologickou hodnotu daného biotopu. Různorodé porosty těchto pralesovitých bučin hostí i vzácnou ptačí faunu. Najdeme zde pravidelně hnízdit čápy černé a datlíky tříprsté. Prostředí vyhovuje také ohroženým druhům netopýrů – jen v Přírodní rezervaci Smrčí bylo objeveno 14 druhů netopýrů. V PR Starý Hirštejn dokonce 16 druhů netopýrů, což je víc než polovina veškeré netopýří fauny v ČR.