Odlišnost vegetace vyšších poloh s převážně kyselým podložím oproti místům s nižší nadmořskou výškou a zásaditějším podložím se promítá i do nelesních rostlinných společenstev.

Mezi nejcennější a druhově nejpestřejší společenstva vyšších poloh se řadí především vlhké pcháčové a rašelinné louky. Z nejvzácnějších druhů těchto luk lze jmenovat divoký gladiol mečík střechovitý, masožravou rosnatku okrouhlolistou, kosatec sibiřský nebo toliji bahenní. Přetrvávají zde i svědkové poslední doby ledové, jakými jsou suchopýrek alpský nebo vrba borůvkovitá. V přírodní památce Buchtovka u Trhové Kamenice se podařilo prokázat výskyt 21 druhů vyšších rostlin na ploše 1 dm2.  Taková druhová pestrost je i v celosvětovém srovnání  naprosto výjimečná.

Botanicky nejcennějšími místy v nižších nadmořských výškách jsou staré sady na opukových stráních se širolistými suchými trávníky, ve kterých rozkvétají hořečky brvité nebo ocúny jesenní. Dalšími cennými stanovišti nižších poloh jsou mezofilní ovsíkové louky, místy i vlhké pcháčové a bezkolencové louky. Klenotem je přírodní rezervace Zlatá louka s bohatou populací orchideje kruštíku bahenního na mechovém slatiništi.

 

Autoři fotografií: Zuzana Růžičková

Maršálka přírodní rezervace s pcháčovou loukou s prstnatcem májovým.
Strádovka přírodní rezervace s podmáčenou pcháčovou loukou s výskytem měčíku střechovitého.
Rosnatka okrouhlolistá.
Kosatec sibiřský.
Tolie bahenní
Suchopýrek alpský.
Vrba borůvkolistá.
Přírodní památka Buchtovka.
Hořec brvitý vykvétá na opukových stráních.
Ocúny jesenní rozkvétá v suchých trávnících.
Přírodní rezervace Zlatá louka s bohatým porostem kruštíku bahenního.