Maloplošná zvláště chráněná území - Železné hory

​​​​​​​národní přírodní rezervace Lichnice

120,39 ha, 314 - 523 m n. m., 1955

Území s výskytem přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů, suchých borů a mokřadních olšin. Lesy ponechané samovolnému vývoji v Lovětínské a Hedvikovské rokli. Pestrá geomorfologie se skalními výchozy a dalšími projevy mrazového zvětrávání.

 

přírodní rezervace Hubský

12,08 ha, 570 - 591 m n. m., 1993

Zrašelinělé louky s mnoha ohroženými druhy rostlin a živočichů. V návaznosti na rybník Hubský se jedná o ucelený ekosystém.

 

přírodní rezervace Krkanka

104,93 ha, 346 - 456 m n. m., 1990

Morfologicky členité území s hlubokým kaňonem řeky Chrudimky a jejich přítoků. Území se vyznačuje řadou geomorfologických jevů. Hojné je zde zastoupení přirozených lesních společenstev s bohatým výskytem řady botanických a zoologických druhů.

 

přírodní rezervace Maršálka

8,08 ha, 600 - 615 m n. m., 2001

Druhově bohaté podmáčené louky, slatiniště a rašeliniště s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

 

přírodní rezervace Mokřadlo

13,40 ha, 440 - 450 m n. m., 1996

Vlhké louky a mokřady s výskytem mnoha druhů živočichů a rostlin.

 

přírodní rezervace Oheb

26,32 ha, 480 - 520 m n. m., 1954

Ochrana přirozených podhorských suťových lesů, reliktních borů a acidofilní bikové bučiny. Jedná se o rozsáhlá suťoviska. Skalní stanoviště hnízdiště výra velkého. Význačné malakozoologické naleziště.

 

přírodní rezervace Polom

20,24 ha, 545 - 625 m n. m., 1933

Fragmenty jednobukového pralesa, prameništních jasanin a lužních olšin s výskytem vzácných rostlinných a živočišných druhů.

 

přírodní rezervace Spálava

28,91 ha, 515 - 636 m n. m., 2007

Přírodě blízká společenstva květnatých a acidofilních bučin, prameništích jasenin a suťových bažankových jasenin a na ně vázané vzácné druhy živočichů.

 

přírodní rezervace Strádovka

46,43 ha, 570 - 585 m n. m., 1993

Zrašelinělé louky s mnoha ohroženými druhy rostlin a živočichů. V návaznosti na rybník Velký rohozenský se jedná o ucelený ekosystém.

 

přírodní rezervace Strádovské Peklo

88,19 ha, 320 - 414 m n. m., 1994

Komplex přirozených suťových lesů s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Celý ekosystém je typickou ukázkou přirozených společenstev daného území.

 

přírodní rezervace Svatomariánské údolí

13,37 ha, 394 - 410 m n. m., 2007

Zachovalé, přirozeně se utvářející koryto řeky Doubravy a výskyt dobře zachovalých lužních jasanových olšin v navazující nivě. V území se vyskytují vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Zejména se jedná o bleduli jarní, měsíčnici vytrvalou, vranku obecnou a ledňáčka říčního.

 

přírodní rezervace Údolí Doubravy

93,18 ha, 450 - 546 m n. m., 1986

Přirozený tok řeky, která zde postupným prohlubováním řečiště v tvrdém rulovém podloží vytvořila kaňonovité údolí s řadou geomorfologicky význačných tvarů. Území je cenné i z hlediska výskytu řady chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů.

 

přírodní rezervace Vápenice

41,99 ha, 412 - 513 m n. m., 2001

Ochrana přirozených lesních společenstev bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad řekou Chrudimkou.

 

přírodní rezervace Vršovská olšina

19,69 ha, 558 - 588 m n. m., 1990

Mozaika mokřadních, lužních a prameništních olšin s hojným výskytem bledule jarní.

 

 

​​​​​​​přírodní rezervace Zlatá louka

11,40 ha 470 - 490 m n. m., 1993

Hluboké rašeliniště s mnoha ohroženými druhy rostlin a živočichů. Celý ekosystém je zbytkovou ukázkou typických biotopů daného regionu.

 

přírodní rezervace Zubří

29,16 ha, 585 - 625 m n. m., 1990

Smilkové vřesoviště s pramennými vývěry, na kterých v nižších částech dochází k zrašelinění a tvorbě mokřadů. Výskyt, tolije bahenní, rosnatky okrouhlolisté, modráska bahenního aj.

 

národní přírodní památka Kaňkovy hory

224,35 ha, 344 - 560 m n. m., 1955

Lesní ekosystémy bučin, suťových lesů, mokřadních olšin a lužních lesů, biotop společenstva hnízdících lesních druhů ptáků, zejména holuba doupňáka a lejska malého.

 

přírodní památka Boušovka

1,39 ha, 473 m n. m., 1950

Mělký lesní oligotrofní rybníček s výskytem růžové formy leknínu bílého.  Hojná populace vážky jasnoskvrnné a dalších vzácných druhů živočichů a rostlin vázaných na vodní prostředí.

 

přírodní památka Buchtovka

5,52 ha, 540 - 600 m n. m., 1990

Rašelinné louky s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů.

 

přírodní památka Chuchelská stráň

1,83 ha, 386 - 405 m n. m., 2002

Výskyt zachovalých, druhově bohatých teplomilných travinných společenstev sveřepových luk s mozaikou křovin na jižně orientované opukové stráni.

 

přírodní památka Kaštanka

1,09 ha, 471 - 486 m n. m., 1990

Sad kaštanovníku jedlého, jehož nejstarší exemplář „Knížák“ byl vysazen r. 1776.

 

přírodní památka Na Obůrce

1,42 ha, 303 - 330 m n. m., 1946

Fragment ekosystému se společenstvy sveřepových luk s výskytem hořce brvitého a prameniště s výskytem praménky rakouské.

 

přírodní památka Na skalách

3,90 ha, 306 - 310 m n. m., 1983

Projevy transgrese druhohorních cenomanských pískovců na prvohorní ordovické křemence, výskyt valounů na bázi křídových sedimentů jako doklad blízkosti příbojové zóny moře.

 

přírodní památka Písník u Sokolovce

0,51 ha, 492 - 494 m n m., 1990

Zachování z části zatopeného bývalého písníků s bohatým výskytem chráněné rostliny rosnatky okrouhlolisté a refugia k rozmnožování obojživelníků.

 

přírodní památka Polánka

0,31 ha, 564 - 572 m n. m., 1994

Suchá loučka a přilehlý remízek. Jediná lokalita prstnatce bezového v CHKO Železné hory.

 

přírodní památka Úpolíny u Kamenice

1,98 ha, 560 - 568 m n. m., 1996

Slatinné a vlhké pcháčové louky s výskytem mnoha ohrožených rostlinných druhů, zvláště vrby borůvkovité (Salix myrtilloides), která se zde vyskytuje na jenom ze dvou známých míst v ČR.

 

přírodní památka V Koutech

0,50 ha, 527 - 530 m n. m., 1949

Bažinatá louka s typickou květenou a výskytem vzácných obojživelníků.