Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Železné hory je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky AOPK ČR, správy CHKO Železné hory, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO Železné hory.

Preventivní hodnocení krajinného rázu - krajina

Preventivní hodnocení krajinného rázu - sídla

Preventivní hodnocení krajinného rázu - mapy

Pro ochranu krajinného rázu nelze bez závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Železné hory na území chráněné krajinné oblasti učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, či udělit souhlas podle vodního zákona. Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v zastavěném území města nebo obce, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Vždy však platí, že stavby musí respektovat krajinný ráz. 

Výstavba

Při posuzování staveb (vydávání závazných stanovisek) vstupují do úvahy soulad s územně plánovací dokumentací, doporučení vyplývající z Preventivního hodnocení krajinného rázu pro jednotlivá sídla, zásady vyplývající z Plánu péče o CHKO Železné hory, dosavadní rozhodovací praxe v místě v obdobných věcech, požadavky zákona, místní přírodní podmínky (zonace CHKO, přítomnost hodnotných biotopů a chráněných druhů, významných krajinných prvků, morfologie terénu aj.), urbanistická struktura konkrétního sídla a charakteristické znaky staveb v posuzovaném místě (měřítko, členění průčelí, usazení do terénu, vztah k okolí aj.). Jedním ze společných cílů je právě i zachování hodnot krajinného rázu. Pro usnadnění představy projektantům a investorům o tom, jaké principy by měly stavby v krajině Železných hor respektovat, jsou k dispozici Zásady pro výstavbu v CHKO Železné hory (regulativy) a Desatero. Jejich splnění je dobrým předpokladem k tomu, aby stavba mohla získat souhlasné závazné stanovisko. Současně doporučujeme vzhledem ke komplexnosti posuzování také využít bezplatné konzultace stavebních záměrů již v raných fázích projektování!