Fakta o Železných horách:

  • rozloha: 285 km2
  • nadmořská výška: 265 - 668 m n. m.
  • vyhlášení: 1. 5. 1991
  • 27 maloplošných zvláště chráněných území: 1 národní přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 15 přírodních rezervací, 10 přírodních památek
  • Natura 2000: 9 evropsky významných lokalit

CHKO se může pochlubit nejsložitější geologickou skladbou v rámci střední Evropy. V podstatě všechny geologické jednotky z celého českého masivu mají v Železných horách své regionální zastoupení.

Pestré podloží a různost povrchů, spolu s mnoha dalšími vlivy, podpořily vznik rozdílných společenstev rostlin. V lesích se setkáme s bučinami, bukojedlinami, olšinami a jasaninami. Na skalních výchozech rostou bory. V nejnižších částech se nacházejí dubiny a dubohabřiny. Tyto původní lesní typy jsou dnes na mnoha místech nahrazeny kulturními smrčinami.

Živočichové obývají všechny typy prostředí. Velmi cenná společenstva hmyzu je možno nalézt v národní přírodní rezervaci Lichnice a na mokřadech. Mnohé z těchto druhů jsou však nenápadné. Nápadnější jsou obratlovci. Vody obývá, místy početně, vranka obecná, vzácný mník jednovousý a mihule potoční. K nápadným ptákům patří v některých obcích čáp bílý a v lesích čáp černý. V bukových porostech žije datel černý, lejsek malý i holub doupňák.

Posláním oblasti je uchování krás přírody a krajiny Železných hor, podpora šetrného využití území, včetně výstavby, která zohledňuje tradiční venkovské typy, tvary a proporce.