Nástrojem praktické péče o krajinu na území CHKO Třeboňsko jsou krajinotvorné programy Ministerstva životního prostředí.

Zejména jde o podporu opatření mající pozitivní přínosy z hlediska ochrany přírody a krajiny:

  • zlepšování vodního režimu krajiny,
  • obnova krajinných struktur a ekostabilizačních funkcí,
  • k přírodě šetrného hospodaření.

Plán péče o CHKO Třeboňsko

Základním dokumentem je Plán péče o CHKO Třeboňsko. Plán péče je rozdělen na část rozborovou a část návrhovou a skládá se z textové zprávy a mapových příloh. Dokument je uložen na Správě CHKO Třeboňsko v Třeboni, na ředitelství Agentury ochrany přírody a krajiny v Praze, na odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP v Praze a na odboru výkonu státní správy II MŽP v Českých Budějovicích.

To, jak se o CHKO Třeboňsko pečuje, se řídí plánem péče.  Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2018 až 2027.

Plány péče MZCHÚ

To, jak se o maloplošně zvláště chráněná území v  CHKO Třeboňsko pečuje, se řídí plány péče. 

Péče o hrázové porosty

Management hrázových porostů pečlivě realizuje Rybářství Třeboň ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Správou CHKO Třeboňsko. Tato práce a ochrana spočívá především v ořezech, které zajistí v první řadě maximální bezpečnost pro veřejnost, zvláště na exponovaných místech (s ohledem na velký počet návštěvníků), jakými jsou např. hráz rybníků Rožmberk, Svět, Opatovický, Vdovec nový a řada dalších. Zároveň vhodné zásahy prodlouží život stárnoucím a dožívajícím stromům.