Na území CHKO Třeboňsko jsou od  roku 2004 vymezeny: Ptačí oblast Třeboňsko a  17 evropsky významných lokalit uvedených v Národním seznamu (Nařízení vlády č.132/2005 Sb.).

 

Ptačí oblast Třeboňsko zaujímá centrální a  severní část CHKO Třeboňsko s  malým rozšířením za  hranice CHKO na  východě území (oblast Homolky) a  na  severu (rybníky severně od Drahova). Předmětem ochrany v ptačí oblasti Třeboňsko jsou populace těchto druhů ptáků - volavka bílá (Egretta alba), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), čáp černý (Ciconia nigra), orel mořský (Haliaetus albicilla), včelojed lesní (Pernis apivorus), moták pochop (Circus aeruginosus), rybák obecný (Sterna hirundo), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), ledňáček říční (Alcedo atthis), žluna šedá (Picus canus), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), skřivan lesní (Lullula arborea), slavík modráček (Luscinia svecica), husa velká (Anser anser), kopřivka obecná (Anas strepera), lžičák pestrý (Anas clypeata) a  jejich biotop. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro  druhy ptáků, pro  které je oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a  zajištění podmínek pro  zachování populací těchto druhů ve  stavu příznivém z hlediska ochrany. 

Ptačí oblast Třeboňsko

Přehled evropsky významných lokalit v CHKO Třeboňsko

 Cepská pískovna a okolí    Červené blato    Hliníř - Ponědrážka
 
 Lomnický velký rybník   Lužnice a Nežárka   Malý Horusický rybník
 
 Nadějská soustava  Písečný přesyp u Vlkova    Purkrabský rybník a Točník
 

 Ruda   Široké blato   Štičí rybník

 

 Třeboň    Třeboňsko - střed     Velký a Malý Tisý  

 Žofinka    Žofina Huť

                                                        
                     
 

Pro  větší detail přejděte do  externí aplikace zde nebo klikem na  mapu.