Ochranu přírody a krajiny vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Hlavní náplní činnosti je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Zonace CHKO Třeboňsko

Zonace CHKO

Na území CHKO Třeboňsko jsou vymezeny tři zóny odstupňované ochrany přírody. Tato zonace byla schválena Ministerstvem životního prostředí dne 3.10.1995 pod č.j. OOP/4976/95.

Více informací
Maloplošná zvláště chráněná území CHKO Třeboňsko

Maloplošná zvláště chráněná území

Maloplošná zvláště chráněná území mají čtyři kategorie. Národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památka (NPP) a přírodní památka (PP).

Více informací
Památné stromy CHKO Třeboňsko

Památné stromy

Pro CHKO Třeboňsko jsou typické aleje dubů na hrázích rybníků i samostatně rostoucí velikáni.

Více informací
Péče o přírodu a krajinu v CHKO Třeboňsko

Péče o přírodu

V kulturní krajině je nezbytné o přírodní biotopy pečovat. Konkrétní opatření se řídí plány péče.

Více informací
Územní systém ekologické stability v CHKO Třeboňsko

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability je systém biocenter a biokoridorů. Cílem je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.

Více informací

Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Více informací

Cestovní ruch

Pro území CHKO zpracováváme s dalšími partnery tzv. koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která hodnotí dílčí plochy v CHKO z hlediska zranitelnosti a negativních projevů návštěvnosti a stanoví, jak by měla vypadat jejich interpretace pro návštěvníky.

Více informací

Mezinárodní ochrana

V rámci mezinárodní spolupráce se podílíme na plnění závazků plynoucích z řady mezinárodních úmluv, evropských směrnic a také z členství v rozmanitých mezinárodních organizacích.

Více informací

Natura 2000

Na území CHKO Třeboňsko jsou od roku 2004 vymezeny: Ptačí oblast Třeboňsko a 17 evropsky významných lokalit uvedených v Národním seznamu (Nařízení vlády č.132/2005 Sb.).

Více informací