Fakta o Třeboňsku:

rozloha: 700 km2

nadmořská výška: 410 - 550 m n. m.

vyhlášení: 14. 3. 1980

33 maloplošných zvláště chráněných území: 4 národní přírodní rezervace, 19 přírodních rezervací, 2 národní přírodní památky, 8 přírodní památek

Natura 2000: 17 evropsky významných lokalit, 1 ptačí oblast.

Ke vzniku krajiny Třeboňska, jak jiznáme dnes, přispěla souhra okolností.

První z nich je  odlišný geologický vývoj od  ostatních částí Českého masivu. Starší horniny byly zality sladkou vodou a překryty silnou vrstvou sedimentů. Ještě později řeka Lužnice vymodelovala do  nachystané paroviny meandry, slepá ramena a tůně zarůstající rašeliníkem.

Druhou je  zkultivování mokřadní krajiny lidmi, kteří osvíceně využili její potenciál a naplno rozvinuli méně obvyklý způsob hospodaření, rybníkářství.

A třetí je  to, že tato renesanční krajina zůstala zachována.   

Vývoj krajiny

Vývoj osídlení je těsně spjat s vývojem samotné krajiny na území CHKO Třeboňsko.

Více informací

Horniny a geologický vývoj

Podloží Třeboňské pánve je budováno horninami moldanubika.

Více informací

Těžba surovin

Jak těžba surovin ovlivňuje přírodu Třeboňska závisí především na jejím rozsahu a intenzitě. Například tradiční těžba rašeliny borkováním umožňovala přežívání vzácných typů společenstev, např. světlomilných druhů, které hojně rostly v rašelinných mokřadech v poledových dobách před zapojením lesa.

Více informací

Půdy

Celkově je klima Třeboňska, zejména jeho pánevní části, do určité míry specifické a odlišuje se od okolních oblastí, což je způsobeno polohou a geomorfologií území i velkým zastoupením vodních ploch.

Více informací

Vodstvo

Přirozenou osou území je řeka Lužnice. Pramení v Rakousku, do ČR vtéká nedaleko Českých Velenic, CHKO Třeboňsko protéká v délce 75 km a odvodňuje podstatnou část Třeboňské pánve.

Více informací

Podnebí

Z hlediska klimatické rajonizace patří většina území Třeboňska do oblasti mírně teplé, mírně vlhké s mírnou zimou.

Více informací

Rostliny

CHKO Třeboňsko leží ve fytogeografickém obvodu Českomoravského mezofytika, většina území spadá do okresu Třeboňská pánev, pouze na východě do CHKO zasahuje okres Českomoravská vrchovina.

Více informací

Živočichové

Tato diverzita se projevuje především v zastoupení společenstev bezobratlých živočichů, kteří jsou v daleko větší míře vázáni na určité mikroklima, vegetační a půdní podmínky než obratlovci.

Více informací

Lesy

Lesní pozemky na území CHKO zaujímají 32 314,62 ha (dle dat LHP a LHO) a tvoří 47 % celkové plochy CHKO.

Více informací