Ochranu přírody a krajiny v CHKO Lužické hory vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Správa CHKO je jednak úřadem státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny podle Zákona č.114/92 Sb. z tohoto titulu:

  • rozhoduje o možnosti výstavby v CHKO,
  • vyjadřuje se k hospodaření v lesích,
  • ​​stanovuje podmínky pro jakoukoliv činnost, která by mohla poškodit přírodní prostředí,
  • vydává výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
  • vyhlašuje přírodní rezervace a památky,
  • vede přestupková řízení s narušiteli zákona apod.

Zároveň je Správa CHKO odbornou organizací ochrany přírody – v rámci této činnosti zajišťuje inventarizační průzkumy a monitoring, vydává odborná stanoviska žadatelům a ostatním příslušným orgánům, zpracovává plány péče o chráněná území a stará se o naplnění těchto plánů. To provádí především řízením a financováním široké škály praktických opatření k podpoře zvláště chráněných částí přírody.

Stále více se Správa CHKO věnuje ekologické výchově a práci s veřejností. Děje se tak například organizováním přednášek nebo exkurzí pro vybrané skupiny veřejnosti, vydáváním tiskovin, psaním příspěvků do časopisů a novin, nebo například budováním vybavení pro návštěvníky – naučných stezek nebo informačních tabulí. Správa CHKO při mnoha činnostech spolupracuje s obcemi, nevládními neziskovými organizacemi a dalšími příznivci z řad veřejnosti.

Zonace CHKO

K bližšímu určení způsobu ochrany přírody byly v CHKO Lužické hory vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany.

Více informací

Maloplošná zvláště chráněná území

V CHKO Lužické hory je vyhlášeno celkem devatenáct maloplošných chráněných území – národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek. Mimo vlastní území CHKO ještě spravujeme NPP Čertova zeď mezi Osečnou a Českým Dubem.

Více informací

Památné stromy

Na území CHKO Lužické hory se nachází devatenáct památných stromů.

Více informací

Péče o přírodu

Péče o přírodu a krajinu vychází z koncepčních dokumentů – z plánu péče o CHKO a z plánů péče o jednotlivá maloplošná chráněná území.

Více informací

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které zajišťují propojenost a prostupnost přírodního prostředí.

Více informací

Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz je chráněn před činnostmi, které mohou snížit jeho estetickou a přírodní hodnotu.

Více informací