Krajinný ráz a výstavba

Každou krajinu můžeme definovat pomocí její přírodní, kulturní a historické charakteristiky. Má svůj charakteristický krajinný ráz. Ten je v různých oblastech různě výrazný a různě čitelný, je dán specifickými rysy a znaky, které vytvářejí rázovitost krajiny - tzn. její odlišnost a jedinečnost. Můžeme ho též nazvat jakýmsi „charakterem krajiny“, který je vyjádřený především morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení.

Krajinný ráz je chráněn před činnostmi, které mohou jeho estetickou a přírodní hodnotu snížit. Tato ochrana se uplatňuje na celém území České republiky, ale zvýšená pozornost je krajinnému rázu věnována v chráněných krajinných oblastech, kde patří zachování harmonického obrazu kulturní krajiny a omezení případných rušivých vlivů k hlavním předmětům ochrany.

Ochrana krajinného rázu, která je poskytována přírodní, kulturní a historické charakteristice místa či oblasti, je ochranou harmonické shody přírodních a kulturních prvků a struktur. Krajinný ráz je chráněn před zásahy, které představují změnu celkového vzhledu krajiny, viditelné přetvoření obrazu krajiny nebo její dílčí scenérie, narušení vzhledové harmonie, resp. narušení přirozených, ustálených vztahů v daném území, degradaci významu a čitelnosti některých charakteristických znaků krajiny, nebo dokonce jejich destrukci.

Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Lužické hory je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky AOPK ČR, správy CHKO Lužické hory, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO Lužické hory.

Zásady výstavby v CHKO

Správa CHKO Lužické hory při formulování zásad výstavby na území CHKO vychází z koncepčního dokumentu Preventivního hodnocení krajinného rázu (Ing. Kamila Svobodová, 2011).

Preventivní hodnocení území CHKO Lužické hory z hlediska krajinného rázu

Pro ochranu krajinného rázu nelze bez závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Lužické hory na území chráněných krajinných oblastí učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, či udělit souhlas podle vodního zákona. Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v zastavěném území města nebo obce, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Vždy však platí, že stavby musí respektovat krajinný ráz.  

Lidová architektura Lužických hor.
Kostel svaté Máří Magdalény v Mařenicích
Kamenický Šenov