Ochranu přírody a krajiny v CHKO Slavkovský les vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Zonace CHKO Slavkovský les

Zonace CHKO

CHKO Slavkovský les je rozdělena do 4 zón odstupňované ochrany přírody. Současná platná zonace byla schválena v roce 1997.

Více informací
MZCHÚ CHKO Slavkovský les

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější partie Slavkovského lesa jsou chráněny ve 35 maloplošných zvláště chráněných územích. Z toho jsou 2 chráněna v kategorii národní přírodní rezervace, 3 v kategorii národní přírodní památka a dále je zde vyhlášeno celkem 12 přírodních rezervací a 18 přírodních památek.

Více informací
Památné stromy CHKO Slavkovský les

Památné stromy

V současné době je na území CHKO Slavkovský les vyhlášeno celkem 38 památných stromů. Nejčastěji jde o památné lípy, buky nebo duby. Zajímavostí jsou břečťany v Lokti nebo památné ovocné stromy - třešeň na Žitné a jabloň u Českého Chloumku vyhlášená v roce 2021.

Více informací
Péče o přírodu v CHKO Slavkovský les

Péče o přírodu

Správa CHKO Slavkovský les zajišťuje praktickou péči o přírodu a krajinu ve zvláště chráněných územích i ve volné krajině.

Více informací
Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability

Mezi důležité nástroje ochrany přírody patří územní systém ekologické stability (ÚSES). Jeho účelem je zachování existence volně žijících organizmů v krajině v areálu jejich přirozeného rozšíření. To je zajišťováno soustavou přírodních, či přírodě blízkých ekosystémů, která volně žijícím organizmům zajišťuje možnost reprodukce či migrace.

Více informací
Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz a výstavba

Charakteristický harmonický krajinný ráz je jedním ze znaků chráněné krajiny. Tvoří jej soubor přírodních podmínek a hodnot vytvořených činností člověka. Výstavba je tedy důležitým prvkem, který jej ovlivňuje.

Více informací
Svatošské skály. Foto: Barbora Plašilová

Cestovní ruch

CHKO Slavkovský les patří k návštěvnicky oblíbeným cílům v České republice především díky své poloze a atraktivní zachovalé přírodě. Je doslova srdcem západočeského lázeňského trojúhelníku. Práce s návštěvníky a návštěvnickou infrastrukturou je nezbytnou součástí naší práce.

Více informací
Cenné biotopy v CHKO Slavkovský les

Cenné biotopy

Správa CHKO Slavkovský les vymezila přírodovědně nejvýznamnější lokality v CHKO Slavkovský les. Mapové podklady k tomuto vymezení naleznete zde.

Více informací