K tomu, aby příroda Českého středohoří příliš netrpěla, potřebuje i pomoc vás – návštěvníků a turistů. Respektujte prosím zásady chování a omezení, jejichž cílem je ochránit rostliny, zvířata a jejich prostředí. Mezi ty nejzásadnější pravidla patří:

  • v přírodních rezervacích a památkách choďte pouze po značených cestách
  • nekrmte divoká zvířata a neničte rostliny
  • neparkujte, netábořte a nerozdělávejte oheň mimo vyznačená místa
  • nevjíždějte autem mimo silnice, tedy ani na lesní a polní cesty
  • všechny odpadky si po sobě odneste
  • chovejte se ohleduplně k ostatním návštěvníkům i přírodě.

Děkujeme!

 

Pěší turistika

Českým středohořím vede hustá síť značených turistických tras, na mnohých místech doplněných o informační panely. Nejfrekventovanějšími místy, jako jsou Milešovka, Lovoš, Boreč, Sedlo, Zlatník, Vrkoč, Bořeň, Radobýl, Holý vrch u Hlinné, Bílé stráně u Pokratic, Bobří soutěska nebo Panská skála ročně projdou tisíce turistů. Prosíme vás proto, abyste respektovali značené trasy a neničili křehká přírodní stanoviště pohybem mimo stezky. Přírodě tak dopřejete potřebný klid.

přírodních rezervacích je pohyb mimo značené stezky zakázán zákonem. Území Vrabince, Kozího vrchu a Průčelské rokle jsou také každý rok dočasně uzavírána kvůli hnízdění vzácných druhů ptáků, velmi citlivých na vyrušování.

Délka turistických tras se v Českém středohoří různí, stejně tak jejich náročnost. Některé trasy vedou náročným terénem po kamenitých cestách, které jsou v deštivých dnech kluzké a v zimě ledovatí. Oblast Lounského středohoří se zase vyznačuje otevřenou krajinou, ve které dokáže Slunce pořádně pálit. Nezapomeňte proto na pevnou obuv a dostatek tekutin. Přestože je oblast Českého středohoří hustě obydlená, možnosti nákupu pití nebo svačiny jsou v omezené.

Cyklistika

České středohoří je protkáno sítí cyklostezek. Nejatraktivnější z nich je cyklotrasa EuroVelo 7, která propojuje Středomoří s nejsevernějšími místy Evropy. České středohoří protíná její část známá pod označením Labská stezka. Vine se podél řeky Labe od Litoměřic až po Děčín. Pro jízdu na kole lze také využít mnoho zpevněných lesních a polních cest. Jízdy po turistických stezkách se vyvarujte. Působí totiž erozi a ničí povrch stezek, cyklisté navíc ohrožují pěší turisty. Vzhledem k terénu, kterým prochází pro cyklisty i nebezpečné. Děkujeme, že toto omezení respektujete a na kole jezdíte pouze tam, kde je to vhodné.

Auto a parkování

Nevjíždějte autem mimo silnice. Na území CHKO je vjezd na lesní i polní cesty zakázán, stejně tak na louky. Stejná pravidla platí i pro karavany a další vozidla určená ke spaní. Při cestě do Českého středohoří preferujte veřejnou dopravu. Při cestě autem si ověřte možnosti parkování v obcích a městech na vyhrazených parkovištích. Možnost parkování u zajímavých turistických cílů je v Českém středohoří omezená, ale dostupná parkoviště jsou dobře značená například na portálu www.mapy.cz.  

Táboření

Na území CHKO je táboření přespávání pod přístřeškem, jako je stan nebo bivakovací plachta, zakázané. V Českém středohoří je však několik veřejných tábořišť, které lze využít a jsou v nich dostupná ohniště a základní hygienické zázemí.

Bivakování, tedy spaní „pod širákem“ podle aktuálního výkladu zákona zakázané není, v takovém případě prosíme o respektování přírody výběrem vhodného místa a jeho opuštěním ve stejném nebo lepším stavu, jako jste jej nalezli.

Mimo veřejné tábořiště je přísně zakázané rozdělávání ohňů. Vzhledem k suchému klimatu Českého středohoří je riziko požárů vysoké, nepřístupný terén komplikuje případnou likvidaci požáru.

Létání s drony

Pro létání dronů v CHKO České středohoří je potřeba výjimky AOPK ČR, Správy CHKO České středohoří. Navíc je třeba dodržovat obecně platné předpisy. 

  • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • prováděcí vyhláška k tomuto zákonu - č. 108/1997 Sb. („vyhláška“)
  • letecký předpis Pravidla létání L 2, Doplněk X - bezpilotní systémy 
  • zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Létání v omezených zónách - kam CHKO patří - povoluje na základě žádost ÚCL, vyjádření orgánu ochrany přírody je v tomto případě nezbytné.

Je ale třeba upozornit piloty dronů na skutečnost, že pro ně platí všechna platná ustanovení a omezení pro pohyb osob v chráněných územích uvedená v zákoně o ochraně přírody a krajiny, případně v bližších ochranných podmínkách uvedených v jednotlivých zřizovacích předpisech těchto chráněných území. Nelze tedy například vstupovat mimo vyznačené trasy v přírodních rezervacích, nebo rušit dronem hnízdící ptáky.

Horolezectví

Vulkanické skály přitahovaly horolezce odedávna a v první polovině 20. století vzniklo v Českém středohoří množství lezeckých cest. Z důvodu ochrany přírody bylo nutné horolezectví regulovat, aby nedocházelo k poškozování přírody – na skalních stěnách roste řada vzácných druhů rostlin a hnízdí ohrožené druhy ptáků.

Pravidla provozování horolezectví jsou dobře popsána na stránkách Českého horolezeckého svazu. Stejně tak jsou na nich zveřejňovány aktuality ohledně dočasných uzavírek území, nebo jiné informace k omezení horolezectví.  Obecně platí, že horolezci mohou využívat již definované lezecké cesty, bez souhlasu orgánů přírody nesmí upravovat povrch skal či umísťování nové jistící prostředky a jiné prvky pro lezení.

Paragliding

V Českém středohoří je mnoho míst vhodných k provozování paraglidingu. Startovací místa se nalézají nejen na stepních kopcích, ale i na příkrých hranách údolí Labe. Ikonickým místem tohoto sportu je vrch Raná u Loun, kde je bezmotorové létání provozováno již od 1. poloviny 20. století. Veškeré informace k provozu paraglidingu na tomto místě naleznete zde.

Rybaření

Rybaření se v Českém středohoří řídí pravidly stanovenými Českým rybářských svazem. Na území CHKO je navíc zakázáno tábořit a rozdělávat oheň mimo vyhrazená místa, takže se během při čekání na úlovek vyhněte stavění stanů nebo budování přístřešků. Tato povinnost platí i podél toku Labe nebo u Žernoseckého jezera.

Geocaching

Na území CHKO České středohoří je aktivních několik stovek schránek, takzvaných „kešek“. Jejich provozování přírodě nevadí, pokud dodržujete pravidla jejich umístění. Při plánování založení nové keše na území CHKO si prostudujte pravidla pro keše v chráněných územích.

Při zakládání keše berte ohled na riziko poškození místa desítkami a stovkami dalších hráčů, kteří ji budou hledat. Zvláštní pozornost věnujte popisu cesty, jak se k samotné keši dostat a jak ji najít.

Kešky a stromy

Zákonem jsou chráněny všechny dřeviny před poškozováním a ničením. Zejména v případě vyhlášených památných stromů keš neumísťujte přímo na stromy, do jejich dutin, korun, kořenů, ani je nezavěšujte na větve.