V Českém středohoří naleznete památné stromy nejen v obcích a městech, ale i ve volné krajině a dokonce i uprostřed lesů. Jsou dokladem mnohasetletého propojení člověka se zdejší krajinou. Upomínají na významné události historie, připomínají staré způsoby hospodaření na zdejší půdě, bývají posledními svědky života v zaniklých obcích nebo jsou jen mimořádně krásné. Památné stromy nemají význam jen pro člověka. Poskytují domov ptákům, netopýrům nebo hmyzu. Jejich ochrana je proto naším důležitým posláním, stejně tak péče o ně.

Staré stromy bezesporu vzbuzují úctu a provázejí člověka od nepaměti, kdy mívaly nejen mystický význam, ale označovaly i hranice území. V Českém středohoří se některé památné stromy staly přímo symbolem místa nebo jsou spjaty s konkrétní osobností nebo historickou událostí. Pro kulturní, historický, společenského či estetický význam stromů se zasazujeme o péči a ochranu jednotlivých solitérních stromů, jejich skupiny nebo stromořadí. Proto má každý památný strom své ochranné pásmo, ve tvaru kruhu o poloměru deseti násobku průměru kmene. Průměr kmene se měří ve výšce 130 cm nad zemí. V tomto ochranném pásmu není dovolena žádná škodlivá činnost, jako například výstavba, terénní úpravy nebo odvodňování.

Památný strom je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji, ošetřování je prováděno jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody. Památný strom je chráněn i v případě jeho odumření a chráněná jsou torza kmenů.