PP Podlesí.Přírodní rezervace Podlesí je nejvýznamnější mokřadní lokalitou na území CHKO Blaník. Zahrnuje komplex rašelinných a mokřadních luk přiléhajících k Velkému a Malému Býkovickému rybníku (v místním podání Jordán a Jordánek).

Katastrální území: Býkovice
Nadmořská výška: 474-486 m
Výměra: 9,89 ha
Vyhlášeno: 1993

Geologie: 

Horninové podloží tvoří dvojslídné pararuly. Na loukách je podmáčená jílovitá půda, při povrchu místy až s několik decimetrů silnou zrašelinělou vrstvou.

Rostliny: 

Na prameništní louce v horní části lokality je vyvinuto společenstvo nevápnitých mechových slatinišť. Na mělkých rašelinách se zde vyskytují četné ohrožené a chráněné druhy jako prstnatec májový, hadí mord nízký, vachta trojlistá a tolije bahenní. Spolu s navazujícími společenstvy podmáčených luk tvoří louky na Podlesí ukázkový příklad kdysi hojných mokřadních luk regionu.
V odvodňovacích stružkách luk byl zjištěn výskyt kriticky ohroženého rozchodníku huňatého. Tato drobná bylina je vázána na břehy odvodňovacích stružek a její existence je spjatá s ručním pravidelným obnovováním stružek při obhospodařování luk.

V litorálním pásmu Velkého a zejména Malého Býkovického rybníka jsou vytvořena cenná vodní a pobřežní společenstva - makrofytní vegetace stojatých vod je zastoupena rdestem vláskovitým, lakušníkem vodním a lakušníkem vláskolistým. Pobřeží Velkého Býkovického rybníka je lemováno monotónními porosty orobince širokolistého, místy nalezneme kosatec žlutý a skřípinec jezerní. Malý Býkovický rybník má naopak bohatě členěné pobřežní porosty se zevarem jednoduchým, přesličkou poříční, bahničkou vejčitou a myším ocáskem nejmenším. Pozoruhodná je vegetace dna Velkého Býkovického rybníka při letnění (vypuštění v létě) - dno porůstá ostřice šáchorovitá, šáchor hnědý a puchýřka útlá. Rybníky lemují vzrostlé vrby bílé, dotvářející krajinný obraz.

Živočichové: 

Rybníky a louky v okolí jsou domovem řady druhů hmyzu, bylo zde nalezeno např. větší množství vzácných druhů brouků - nosatců, drabčíků a tesaříků. Žije zde několik druhů vážek - vážka jasnoskvrnná, vážka jarní, šidélko kopovité a šídlatka hnědá. Obojživelníky zastupuje bohatá populace skokana ostronosého, všechny tři druhy "zelených" skokanů, vyskytuje se i vzácná blatnice skvrnitá.
Vodní ptáky lákají orobincové porosty a potravní zázemí, objevuje se zde kopřivka obecná, pravidelně zde hnízdí moták pochop. Na tahu zde můžeme vzácně zastihnout sluku lesní a pisíka obecného.

Hospodaření: 

Rezervace je obhospodařována v souladu s požadavky ochrany přírody. Mokřadní louky jsou pravidelně koseny ručně nebo lehkou mechanizací. Na Velkém Býkovickém rybníce je chována smíšená rybí obsádka v regulovaném režimu. Pro podporu obojživelníků byly na loukách vybudovány mělké tůně.

V Přírodní rezervaci Podlesí hospodaří ČSOP Vlašim v rámci programu "Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka".