Krajina lokality Vlašimská Blanice.

Lokalita zahrnuje tok řeky Blanice (Vlašimské) mezi Vlašimí a Mladou Vožicí (cca 30 km dlouhý úsek) a zámecký park ve Vlašimi.

Kód lokality: CZ0213009
Název lokality: VLAŠIMSKÁ BLANICE
Rozloha lokality: 404,2066 ha
Nadmořská výška: 342 - 456 m n.m.

Předmět ochrany:
mihule potoční (Lampetra planeri)
páchník hnědý (Osmoderma eremita)
velevrub tupý (Unio crassus)
vydra říční (Lutra lutra)

Blanice je významným koridorem v podblanické krajině - žije v ní a putuje podél ní celá řada živočichů. Blanice je velmi málo regulována, s výjimkou jezů. Řeka je lemována potočními luhy a vlhkými loukami, místy vegetací vysokých ostřic. Přírodní charakter řeky vyhovuje řadě živočichů a rostlin, v okolní krajině vymizelých nebo vzácných. Patří mezi ně i tito evropsky významní živočichové:

Velevrub tupý - druh mlže, vyskytuje se v potocích i velkých řekách. Je odděleného pohlaví a samice v létě vypouští do vody velké množství larev - glochidií. Jejich hostiteli jsou perlín ostrobřichý, jelec tloušť, ježdík obecný, střevle potoční a vranka obecná. Velevrubi se dožívají obvykle 10 až 15 let, přičemž v méně úživných tocích mohou dosáhnout věku až kolem 50 let. Živí se filtrací planktonu z vody.

Mihule potoční - živočich hadovitého tvaru vyskytující se výhradně ve sladkých tekoucích vodách s jemnými bahnitými náplavami. V jemném sedimentu náplav žijí larvy (zvané minohy). Naopak úseky s písčitým až štěrkovitým dnem využívají dospělé mihule jako místa tření. Larvy se živí především detritem, rozsivkami, řasami a jemnými zbytky rostlin. Ve čtvrtém nebo pátém roce života dochází k přeměně, kdy se z larev stávají plodní dospělci. Dospělí jedinci již potravu nepřijímají a po tření hynou.

Vydra říční - šelma obývající okolí vod, žije skrytě. Vydra nemá pevnou dobu páření, s mláďaty se můžeme setkat během celého roku. Péče o mláďata trvá téměř jeden rok. V potravě vydry výrazně převažují ryby, doplňkově též obojživelníci, korýši, drobní savci, vodní hmyz a další.

Páchník hnědý - typický druh brouka osidlující stromové dutiny. Larvy brouka mají víceletý vývoj v trouchu v dutinách živých listnatých stromů, především ve střední a horní části kmene. Dospělí brouci se objevují od května do září. Aktivují večer a v noci, dutinu však opouštějí jen výjimečně, létat jsou schopni pouze na velmi krátké vzdálenosti. Živí brouci se vyznačují charakteristickou vůní, popisovanou jako vůně juchtoviny (starých vydělaných kůží) či zimostrázku. V lokalitě Vlašimská Blanice obývá pouze zámecký park ve Vlašimi.

Vymezení lokality a další informace lze získat z karty lokality na ​​​​​​​webu soustavy Natura 2000