Drony a jakékoliv jiné letuschopné bezpilotní zařízení vydává nepřirozené zvuky, které (kromě vlastního pohybu zařízení ve vzduchu) mohou rušit volně žijící živočichy, a na jaře pak zejména hnízdící ptáky. Tato zařízení tak mohou představovat z hlediska ochrany zvláště chráněných území a přírody obecně problém. Na jejich provoz ve zvláště chráněných územích se proto vztahují určitá omezení, a to i u těch nejmenších a nejjednodušších zařízení, která jsou na trhu dostupná.

Ve zvláště chráněných územích jsou primárně výše zmíněné lety zakázané a povoluje je Úřad pro civilní letectví.

V maloplošných zvláště chráněných územích (přírodní rezervace, národní přírodní rezervace, přírodní památky) a na území I. až III. zóny chráněné krajinné oblasti potřebujete předchozí souhlas Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), regionálního pracoviště CHKO Beskydy, bez kterého Úřad pro civilní letectví nemůže let povolit.

Ve IV. zóně chráněné krajinné oblasti není povolení Úřadu pro civilní letectví potřeba, pokud let nebude vyrušovat zvláště chráněné druhy živočichů – na tomto území tedy doporučujeme předběžně konzultovat let s výše zmíněným pracovištěm AOPK ČR.

Více informací naleznete zde

Děkujeme, že drony používáte s respektem ke všem obyvatelům CHKO.