CHKO Beskydy byla vyhlášena 5. března 1973 a se svou rozlohou 1 160 km² se jedná o největší chráněnou krajinnou oblast v České republice.
Její území představuje přírodovědně a krajinářsky poměrně zachovalý krajinný celek nejvyšších karpatských pohoří na našem území. Mezi nejvýznamnější přírodní hodnoty Beskyd patří zejména původní pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských druhů živočichů a rostlin, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Dosud zde bylo zřízeno 60 maloplošných zvláště chráněných území. Mimořádnou estetickou hodnotu a pestrost krajiny dotváří rázovitý folklór a řada zachovalých ukázek lidové architektury. Tento ráz krajiny je významnou hodnotou dochovalého a jedinečného přírodního a kulturního prostředí a je proto chráněn před znehodnocením. Pojmu „krajinný ráz“ odpovídá pojem „charakter krajiny“, vyjádřený především morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení. 

Studie preventivního hodnocení krajinného rázu chráněné krajinné oblasti obsahuje popis hodnot a znaků krajinného rázu, navrhuje cíle a podmínky jeho ochrany. Studie jsou odborným podkladem pro plán péče i pro rozhodování o změnách v území. 

Celá chráněná krajinná oblast je zařazena mezi evropsky významné lokality (pro 11 druhů živočichů, 2 druhy rostlin, 18 typů přírodních stanovišť) a byly zde vyhlášeny i dvě ptačí oblasti – ptačí oblast Horní Vsacko a Beskydy (celkem pro 10 druhů lesních a 2 druhy polních ptáků). Evropsky významné lokality a ptačí oblasti vytvářejí soustavu chráněných území na území členských států Evropské unie a jsou označované jako Natura 2000.

Zonace CHKO Beskydy

Zonace CHKO

V chráněné krajinné oblasti Beskydy jsou dle přírodních a krajinářských hodnot vymezeny 4 zóny odstupňované ochrany přírody. Podle nich se liší míra a intenzita využívání zdejší přírody.

Více informací
Maloplošná zvláště chráněná území CHKO Beskydy

Maloplošná zvláště chráněná území

Maloplošná zvláště chráněná území představují ukázky toho nejcennějšího a nejdochovalejšího z naší přírody. Celková plocha těchto území v chráněné krajinné oblasti Beskydy je pouze cca 2,5 % její rozlohy.

Více informací
Památné stromy Beskyd

Památné stromy

Na území CHKO Beskydy bylo vyhlášeno přes dvacet památných stromů. Kromě nich zde najdeme i řadu dalších významných stromů, které jsou jedinečné svým tvarem, věkem, estetickým působením či jiným způsobem.

Více informací
Péče o přírodu v Beskydech

Péče o přírodu

Společně s vlastníky pozemků pečujeme o naši přírodu. Péče je nejdůležitějším nástrojem pro zachování výjimečné beskydské krajiny a zdejší druhové pestrosti rostlin i živočichů.

Více informací
Stráž přírody CHKO Beskydy

Stráž přírody

Stráž přírody je zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Strážní služba CHKO Beskydy je vykonávána především dobrovolníky, kteří tak pomáhají Správě CHKO s ochranou přírody Beskyd.

Více informací