Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) představují ukázky toho nejcennějšího a nejdochovalejšího z přírody Beskyd.

Na území CHKO Beskydy je momentálně vyhlášeno celkem 60 MZCHÚ - 7 v kategorii národní přírodní rezervace, 28 v kategorii přírodní rezervace a 25 v kategorii přírodní památka.

Celková plocha maloplošných zvláště chráněných území v CHKO je pouze cca 2,5 % její rozlohy.
Z celkové plochy MZCHÚ připadá cca 97 % na lesní půdu, necelá 2 % na louky a pastviny, necelé 1 % na mokřady a pouze 0,2 % plochy na pseudokras.

V terénu jsou jejich hranice obvykle vyznačeny dřevěnými sloupky se státním znakem a označením kategorie, příp. i názvu území (tzv. hranečníky). Hranice jsou označeny také červenými pruhy na stromech, nebo na sloupcích. Pokud vidíte 2 pruhy, jste mimo rezervaci či památku. Pokud vidíte jen 1 pruh, jste uvnitř MZCHÚ. Jakékoliv jiné značky či pruhy na stromech souvisí s lesnickým hospodařením.

       

          Značení přírodní památky.  Turistické značení na stromě.  Turistické značení na louce.