Stráž přírody je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 81, 81a a 81b), a jeho prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. (§ 20). V rámci stráže existují dva stupně postavení: zpravodaj, který musí splňovat stejné požadavky kladené zákonem, ale bez pravomocí, a strážce, který je oprávněn k následujícím úkonům:

  • zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody
  • ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody
  • vstupovat na cizí pozemky
  • zadržet ke zjištění totožnosti osobu podezřelou z porušování předpisů o ochraně přírody a krajiny; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout
  • požadovat pomoc nebo součinnost policie
  • pozastavit rušivou činnost
  • zastavovat vozidla či obytné přívěsy, u kterých je podezření z porušení zákazu vjezdu

Stráž přírody ustanovují správy národní parky, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a krajské úřady. AOPK ČR má několik desítek zaměstnanců, kteří jsou ustanoveni strážci jako vedlejší činnost v náplni práce. Kromě těchto profesionálů je stráž přírody zajišťována dobrovolnými členy stráže přírody. Ti vykonávají stráž ve svém volném čase a nejsou za ni nijak placení, přesto musejí splnit podmínky, které zákon pro ustanovení členem stráže stanovuje. Dobrovolní strážci mají úplně stejná práva (uvedená výše) jako profesionální strážci. Členové stráže přírody jsou vybaveni služebním odznakem stráže a průkazem strážce nebo zpravodaje. Jako součást oděvu by měli mít nášivku s nápisem STRÁŽCE nebo STRÁŽ PŘÍRODY a nášivku se znakem CHKO nebo logem AOPK ČR.

Zpravodaj plní úkoly informační a výzkumné povahy a účastní se služeb s některým zkušenějším strážcem. V některých případech je pro ověření vážnosti zájmu o výkon stráže přírody používána neoficiální funkce čekatel, například pro zájemce mladší 21 let, kteří nemohou být ustanoveni ani jako zpravodajové. To je vhodné zejména v rámci Junior Ranger Programu.

Organizace stráže přírody na AOPK ČR je upravena vnitřními předpisy - organizačním opatřením ředitele a metodickými listy. Celorepublikové metodické vedení stráže přírody má na starosti Ministerstvo životního prostředí. Další zastřešující institucí v ČR je spolek Asociace strážců přírody České republiky. Osvětě o stráži přírody pro veřejnost se věnují stránky malystrazce.cz.

 

Vážní zájemci o dobrovolnou práci ve stráži přírody jsou vítaní. Svůj zájem můžete hlásit na e-mail beskydy@nature.cz, případně jana.javorska@nature.cz.