Teplomilná nelesní společenstva jsou zachována ve větším rozsahu především v nejjižnější části území. Zejména jižní okraj Hádecké planinky navazující na bezlesé svahy Hádů a ostrůvky bezlesí nad údolím Říčky hostí celé soubory pozoruhodných druhů.

Z plžů se zde vyskytují např. původem středomořská drobnička jižní a páskovka žíhaná. Vystupující skalky na Horneku obývá vzácný plž lačník stepní. Na Lysé hoře, ale i severněji u Lažánek a Balcarky pak žije barevně výrazný pavouk stepník rudý. Na teplých bezlesých biotopech na okraji Hádecké planinky žijí např. cikáda trnková, vzácná zlatoočka Hypochrysa elegans a mravkolev ostruhatý, z brouků chrobáček Euheptaulacus porcellus, chrobák ozbrojený a chroustek Omaloplia spireae

Z dvoukřídlých stojí za zmínku alespoň teplomilné bzučivky Pollenia mayeri a P. hungarica a květilka Phorbia hadyensis (přímo z Hádů popsaná), a z blanokřídlých samotářská včela stepnice Eucera nigrescens.

Z více než 1700 druhů motýlů nalezených na Hádech (na ploše menší než 1 km2!) zde asi 20 dosahuje vůbec nejsevernějšího bodu svého areálu. K těm patří například drobníčci Stigmella zangheri, Ectoedemia cerris a E. rufifrontella, klíněnky Phyllonorycter abrasella a P. delitella, zavíječ Sclerocona acutellus, píďalky Therapis flavicaria, Idaea rubraria, I. degeneraria, můry Lygephila ludicra a Perigrapha icinctum. Nápadnějšími druhy motýlů těchto stanovišť jsou okáč kostřavový a o. ovsový.

Rovněž v severnější části území se můžeme setkat se vzácnými teplomilnými druhy – např. krásněnka Agonopterix adspersella zjištěná na Vilémovických stráních se jinde vyskytuje jen v NP Podyjí. Naopak zcela běžná je již kudlanka nábožná.

Z plazů je zajímavý výskyt silné populace ještěrky zelené na Lysé hoře. Z ptáků jsou vzácnějšími druhy na Hádech v keřových porostech hnízdící pěnice vlašská a strnad luční.

Živočich na rostlině.