Zvláště chráněná území jsou významná území mimořádných přírodních hodnot, ve kterých jsou zákonem nebo zřizovacím výnosem stanoveny bližší  ochranné podmínky. V Chráněné krajinné oblasti Broumovsko je vyhlášeno 11 maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ), která pokrývají dohromady 7,5 % plochy chráněné oblasti. Jedná se o území představující doslova rodinné stříbro CHKO Broumovsko. Jejich definice jsou citovány ze zákona č. 114/1992 Sb.:

​​​​​​​NPR - Národní přírodní rezervace je menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku

 • Adršpašsko-teplické skály
 • Broumovské stěny

NPP - Národní přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk

 • Polické stěny

PR - Přírodní rezervace je menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast

 • Farní stráň

 • Křížová cesta

 • Ostaš

PP - Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk

 • Borek

 • Kočičí skály

 • Mořská transgrese

 • Pískovcové sloupky

 • Šafránová stráň

Celkový počet vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území je oproti jiným chráněným krajinným oblastem relativně malý, obě národní přírodní rezervace i národní přírodní památka však patří k největším v České republice.