Fakta o CHKO Beskydy:

  • rozloha: 1 160 km2
  • nadmořská výška: 350 - 1323 m n. m.
  • vyhlášení: 30. 3. 1973
  • 60 maloplošných zvláště chráněných území: 7 národních přírodních rezervací, 28 přírodních rezervací, 25 přírodních památek
  • Natura 2000: 1 evropsky významná lokalita, 2 ptačí oblasti

Chráněná krajinná oblast Beskydy je největší CHKO v České republice. Její území představuje přírodovědně a krajinářsky poměrně zachovalý krajinný celek nejvyšších karpatských pohoří na našem území. Rozkládá se při severovýchodní hranici České republiky v členité hornatině Vnějších Západních Karpat a zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků tvořících hranici se Slovenskem. Tady přímo navazuje na CHKO Kysuce.
Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů. Vzácnými poklady jsou i druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové tvary a podzemní pseudokrasové jevy. Mimořádná je také estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny, který vznikl historickým soužitím člověka s přírodou. Pro větší ochranu těch nejcennějších kousků zdejší krajiny bylo dosud vyhlášeno 60 přírodních rezervací a přírodních památek.

Celé území CHKO Beskydy je v rámci soustavy lokalit Natura 2000 vymezeno jako Evropsky významná lokalita (EVL) Beskydy. Předmětem ochrany v EVL Beskydy je 18 typů přírodních stanovišť, 11 druhů živočichů a 2 druhy rostlin. Těmito druhy jsou oměj tuhý moravský a šikoušek zelený. Z živočichů je to velevrub tupý, lesák rumělkový, rýhovec pralesní, střevlík hrbolatý, čolek karpatský, kuňka žlutobřichá, netopýr velký, vydra říční a 3 druhy velkých šelem - rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý. Dále jsou zde vymezeny dvě ptačí oblasti  – Beskydy v severní části a Horní Vsacko v jižní části CHKO, ve kterých je chráněno 10 druhů lesních a 2 druhy polních ptáků. Jsou jimi čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, strakapoud bělohřbetý, žluna šedá, jeřábek lesní, tetřev hlušec, lejsek malý, kulíšek nejmenší, puštík bělavý, ťuhýk obecný a chřástal polní.

Oblast překrývá Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Beskydy. Nachází se zde také několik vesnických a městských památkových zón a řada významných památkově chráněných objektů, včetně národních kulturních památek (areál Pusteven nebo Valašské muzeum v přírodě). Najdete zde i Beskydskou oblast tmavé oblohy (BOTO), která zaujímá část území CHKO Beskydy s centrem kolem obcí Bílá a Staré Hamry a zasahuje přes hranice se Slovenskem i do CHKO Kysuce.

Logo Natura 2000.                    Logo Beskydská oblast tmavé oblohy.