Územím CHKO Beskydy vede hustá síť značených cyklotras. Kromě nich mohou cyklisté využívat i silnice, místní komunikace, lesní cesty, místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody a stezky sloužící výhradně pro cyklisty.

  • Cykloturistiku provozují „víkendoví“ cyklisté nebo „dálkoví“ cyklisté. Problémem při tvorbě cyklotras bývá nekvalifikované vyznačování cyklotras v chráněných územích, podél potoků s návrhem likvidace břehových porostů, projektování a budování cyklostezek bez ohledu na zájmy ochrany přírody a krajiny a nebo jenom přivedení cykloturistů do míst, odkud vyjíždějí do území nevhodných z hlediska ochrany přírody.
  • Terénní cyklistika je aktivita na hranici adrenalinových a vytrvalostních sportů. Negativní je rozšiřování cest a pěšin v cenných lokalitách, ničení travního drnu, eroze a rušení nebo usmrcování živočichů (hmyz, obojživelníci, plazi apod.)

V maloplošných zvláště chráněných územích CHKO Beskydy je kromě jiného zakázána i jízda na kolech. Na území 1. a 2. zóny CHKO je dle §26, odst. 3, písm. c) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zakázáno pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Více o jízdě na kole v chráněných územích naleznete zde

Děkujeme, že tato omezení respektujete a na kole jezdíte pouze tam, kde je to vhodné.