null Sražený vlk v Beskydech

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Sražený vlk v Beskydech

3. 4. 2023

Minulý týden byl na čtyřproudé silnici I/56 nedaleko Metylovic sražen vlk.

Na základě telefonického oznámení o mrtvé psovité šelmě se na místo vydal myslivecký hospodář z mysliveckého spolku Metylovice, následně byli přivoláni odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ti potvrdili, že se s největší pravděpodobností jedná o vlka. Zvíře bylo poté standardně převezeno na pitvu, proběhne také genetická analýza jedince.

Ke srážce došlo v kritickém místě migračního koridoru velkých savců, který spojuje chráněnou krajinnou oblast Beskydy se Štramberskou vrchovinou. Silnice I/56 není adekvátně zprůchodněna pro velké savce a bohužel tu dochází k desítkám úmrtí zvířat ročně. Tentokrát to byl vlk, ale hynou zde pravidelně také lišky, jezevci, srny a další spárkatá zvěř, vysvětluje Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Silnice je od roku 2018 kompletně oplocena v úseku od Místku po Frýdlant n. O. a vytváří pro zvířata téměř nepřekonatelnou bariéru. Migrující zvěř zde často chodí stovky metrů podél plotu, a pokud narazí na přerušené oplocení, může vběhnout do prostoru silnice jako do pasti. To se stalo osudným také nalezenému vlkovi.

„Víme, že toto místo je problematické a budeme se snažit se správcem komunikace, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, najít řešení. Je potřeba zvířata lépe navádět do podchodu, který je vzdálen asi půl kilometru od migračního koridoru. Stávající podchod ale velkým šelmám ani jelenovitým nevyhovuje, protože je příliš nízký a dlouhý. Kvůli vodoteči se navíc nedá prohloubit. Ideální by proto bylo vybudování nového nadchodu. Důležité je to i pro větší bezpečnost řidičů,“ dodává Václav Tomášek.

Konec zimy je obecně obdobím, kdy se mladí, odrostlí vlci vydávají hledat nová území a partnery k založení nové vlčí rodiny. Putují na velké vzdálenosti a dokáží uběhnout až několik desítek kilometrů za noc – ať už při pohybu po svém teritoriu, nebo při hledání nového domova. Výsledky genetické analýzy by měly přinést informace, odkud sražený vlk pochází.

Mapa s místem nálezu sraženého vlka.
Mapa s místem nálezu sraženého vlka. Zeleně jádrové území biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců v CHKO Beskydy, béžově migračně významná území, červeně kritická místa.

AOPK ČR se problematice pohybu velkých savců krajinou dlouhodobě zabývá. Orgánům územního plánování je k dispozici jako územně analytický podklad mapová vrstva biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. V roce 2021 byla k problematice ochrany biotopu v územním plánování vydána metodika [1], která popisuje postup orgánů v jednotlivých částech biotopu, který se dělí na jádrová území, koridory a kritická místa. Všechny tyto části biotopu velkých savců by měly zůstat nezastavěné a prostupné, aby mohla zvířata migrovat krajinou. Zachování biotopu (zejména kritických míst) ve smyslu jeho průchodnosti i pomocí nadchodů a podchodů je důležité nejen pro zvířata, ale i pro vyšší bezpečnost řidičů.

Naše kulturní krajina je hustě protkaná zástavbou a dopravní infrastrukturou, která pro volně žijící živočichy vytváří obtížně překonatelné bariéry. Doprava je tak jedním z podstatných faktorů, které limitují pohyb velkých savců naší krajinou.

Poznámky: [1] Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů v územním plánování, Online katalog knihovny AOPK ČR (nature.cz)

Autor fotografií: Václav Tomášek

Detail oka vlka obecného.
Detail oka vlka obecného.
Detail oka vlka obecného.
Mapa s místem nálezu sraženého vlka.