null OPŽP a IROP - jaká stanoviska žadatel potřebuje?

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

OPŽP a IROP - jaká stanoviska žadatel potřebuje?

23. 1. 2023

Jaký je rozdíl mezi odborným stanoviskem, odborným posudkem a kdy a od koho je žádat?

OPŽP

Na konci roku 2022 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlásila první výzvy z Operačního programu životní prostředí přes zjednodušené metody vykazování (ZMV) v rámci specifických cílů:

  • 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
  • 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečistění

Detailnější informace o tomto programu naleznete zde

Projekty, které jsou mimo ZMV, bude administrovat Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a výzvy vyhlašuje zde 

V rámci těchto výzev budou žadatelé vždy před podáním žádosti muset požádat AOPK ČR o Odborný posudek, na který zpracovatelé na regionálních pracovištích mají až 60 dní. Při žádosti však bude zapotřebí dodat kompletní projektovou dokumentaci a veškeré přílohy žádosti o dotaci, kterou potom bude žadatel podávat na SFŽP. Pokud je projektový záměr situován do chráněného území (včetně lokalit soustavy Natura 2000), bude žadatel ještě navíc potřebovat odborné stanovisko orgánu ochrany přírody.

IROP

AOPK ČR bude zpracovávat odborná stanoviska i k projektům v rámci IROP 2021 - 2027, specifického cíle 2.2 Zelená infrastruktura (výzvy č. 63. - 65. dle rozvinutosti regionu). Spuštění přijímání žádostí o podporu se předpokládá na první polovinu února 2023. Až po vyhlášení výzev však může AOPK odborná stanoviska vydat, na vypracování má až 60 dní. Žádost je potřeba zaslat na Ústředí AOPK ČR do Prahy, ideálně prostřednictvím datové schránky. S žádostí zašlete konečnou verzi projektové dokumentace a v případě chráněného území či památných stromů i vyjádření orgánu ochrany přírody. K jednotlivým projektům příslušná regionální pracoviště poskytují i konzultace, ale pouze k vegetačním a přírodě blízkým vodním prvkům. S jinými dotazy se mají žadatele možnost obrátit na Centrum pro regionální rozvoj, které žádosti o dotace z IROP administruje.