null Byly vyhlášeny výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2021+

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Byly vyhlášeny výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2021+

20. 12. 2022

AOPK ČR ve čtvrtek 15. 12. 2022 vyhlásila první dvě výzvy z OPŽP

AOPK ČR v půlce prosince vyhlásila první dvě výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), u nichž bude mezi různorodé projekty do 200 000 EUR skrze zjednodušené metody vykazování rozdělovat 800 mil. Kč. 

Žadatelé nebudou muset k proplacení dotace dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem. Minimální výše projektu je 250 000 Kč bez DPH (pro podaktivitu 1.6.1.1.2.100_09 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů činí 50 000 Kč bez DPH). Konzultace žadatelům poskytnou regionální pracoviště AOPK ČR.

1. výzva pro SC 1.3  -> Opatření 1.3.1: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
Alokace 500 mil. Kč (kromě aktivity 1.3.2.1 Zpracování studií a plánů)

2. výzva pro SC 1.6  -> Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny
Alokace 300 mil. Kč

Aktuální výzvy se nevztahují na:

  • zpracování studií a plánů - na toto opatření bude vyhlášena samostatná výzva v roce 2023 až po schválení metodiky
  • projekty zakládající veřejnou podporu (notifikovanou, de minimis) - pro podnikající zemědělce či lesnická opatření bude výzvu v roce 2023 vypisovat Státní fond životního prostředí

Více informací naleznete na webových stránkách věnovaných dotacím z OPŽP

O možnostech získání dotace na zabezpečení hospodářských zvířat před útoky velkých šelem jsme psali již zde

O pasteveckých psech jsme psali v aktualitě, kterou naleznete pod tímto odkazem

Tůň Trojanovice.