Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Úmluva CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) upravuje v celosvětovém měřítku pravidla pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy fauny a flóry, který zůstává jednou z hlavních příčin vymírání stále většího počtu planě rostoucích a volně žijících druhů. Úmluva reguluje zejména obchod s jedinci ohrožených druhů získanými z volné přírody, zaměřuje se však i na obchod s jedinci odchovanými nebo vypěstovanými v lidské péči, pokud patří mezi druhy,jež jsou v přírodě ohroženy zvýšenou mírou vyhubení nebo vyhynutí. Protože byla sjednána 3. března 1973 ve Washingtonu, říká se jí také Washingtonská konvence a zmiňované datum je v mezinárodním kalendáři zaneseno jako Světový den planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.  

V současnosti CITES chrání více než 6 000 druhů volně žijících živočichů a na 33 000 taxonů planě rostoucích rostlin. Podle stupně ohrožení jsou rozděleny do tří kategorií:

  • Druhy přímo ohrožené vyhubením nebo vyhynutím zahrnuje příloha I CITES.
  • Druhy z přílohy II CITES, jejichž situace v přírodě není kritická, ale které by mohly být ohroženy, jestliže by jejich využívání pro mezinárodní obchod nebylo regulováno.
  • Druhy z přílohy III CITES bývají ohrožené na území určitého státu, který proto požádal o regulaci mezinárodního obchodu s nimi.

Česká republika k úmluvě přistoupila v roce 1992 ještě jako ČSFR a pro ČR tak CITES vstoupil v platnost 1. ledna 1993. V ČR byla úmluva nejdříve zajišťována na základě zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a v období od 1. dubna 1997 do 30. dubna 2004 se postupovalo podle zákona č. 16/1997 Sb. o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a podle vyhlášky č. 82/1997 Sb. V Evropské unii je úmluva prováděna jednotným způsobem na základě legislativy EU, konkrétně nařízení č. 338/1997, které v ČR začalo platit 1. května 2004, tedy od data vstupu ČR do EU. Předpisy EU do zákonodárství ČR zavádí zákon č. 100/2004 Sb. a vyhláška č. 201/2010 Sb.

Úmluva je realizována prostřednictvím zmocněných úřadů, tzv. výkonných, vědeckých a kontrolních orgánů. V ČR se hlavním výkonným orgánem s vrcholnou působností stalo MŽP, jako jeho pomocné výkonné orgány pracují krajské úřady a orgány rostlinolékařské péče. Jako kontrolní orgán CITES působí Česká inspekce životního prostředí a Generální ředitelství cel.

Činnost AOPK ČR:

  • AOPK ČR funguje jako vědecký orgán CITES s celostátní působností.  

Více o problematice CITES se dozvíte na na tomto webu zde.