Název projektu: Sněžnický Zwornik I.


Číslo projektu: CZ.11.04.02/00/23_003/0000006
Místo realizace: Praha, Wrocław, CHKO Jeseníky
Program: Interreg Česko – Polsko
Celkový rozpočet: Celkové finanční náklady na projekt dosáhnou 196 347,60 €, z toho výše příspěvku EU činí 80 %.
Doba trvání projektu: 1. 2. 2024 – 31. 5. 2025
Oficiální stránky programu: https://www.cz-pl.eu
Hlavní partner projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)
Partneři projektu: Regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Wrocławi (RDOŚ)

Výstupy projektu: 

Výstupem projektu bude vytvoření systému dlouhodobé spolupráce mezi AOPK ČR a RDOŚ, která  přispěje k prohloubení vzájemné důvěry a přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí. Výstupním dokumentem bude akční plán dlouhodobé spolupráce obou organizací, který bude předkládat společná řešení problémů identifikovaných v průběhu projektu.

Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu je vytvoření systému dlouhodobé spolupráce mezi oběma organizacemi a sladění přístupů v ochraně přírody sousedních území shodné biologické hodnoty a nadregionálního významu. K jeho naplnění povede zpracování společné metodiky pro řešení shodných problémů. Důležitým prvkem bude dosažení jazykové vybavenosti pracovníků obou organizací. Dojde tak ke zvýšení efektivity veřejné správy podporou formální spolupráce mezi orgány státní ochrany přírody ČR a PL (AOPK ČR a RDOŚ). 

Aktivity projektu:

Klíčovými aktivitami projektu jsou:

  • sdílení dobré praxe,
  • výměnné stáže a exkurze,
  • jazyková a komunikační školení,
  • síťování odborných pracovníků.

Realizační pracovníci projektu společně zpracují  – na základě získaných materiálů, výměny zkušeností a předchozích aktivit – akční plán dlouhodobé spolupráce obou organizací s nejméně desetiletým horizontem.

Kontakt:

Ing. Vendula Velasová
Projektový manažer