Pro podporu realizace jednotlivých činností péče o přírodu a krajinu v AOPK ČR zpracováváme a vydáváme metodické materiály. Jsou to zejména standardy péče o přírodu a krajinu a metodiky s doporučenými postupy pro ostatní orgány ochrany přírody, veřejnou správu, dodavatele ochrany přírody a krajiny, hospodáře a uživatele krajiny. Vedle veřejně dostupných metodik dále vypracováváme metodické listy, které slouží pro sjednocení přístupu v jednotlivých tématech uvnitř AOPK ČR.

Jednotlivé metodiky dle tematických oblastí jsou ke stažení ve formátu pdf. Starší metodiky vydané AOPK ČR jsou dostupné pouze v tištěné podobě do rozebrání v naší knihovně, poté jen k zapůjčení.

Metodiky pro oblast plánování

Koncepce aktivních nástrojů druhové ochrany v České republice 2023-2032 (2023)
Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů v územním plánování (2021)
Metodika přípravy plánů péče (1999)

Metodiky pro oblast péče o přírodu a krajinu

Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody (2022)
Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků (2020) 
Biologické hodnocení rybích přechodů (2020) 
Metodika pro hodnocení alternativních způsobů obnovy post-těžební krajiny (2019)
Typologie procesů samovolné renaturace (2018) 
Atlas příkladů revitalizací (2018) 
Ekologicky orientovaná správa vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav (2016)
Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 (2008)
Památné stromy (2010)
Revitalizace vodního hospodářství (2003)
Péče o chráněná území I. (1999) 
Péče o chráněná území II. (1999) 
Metodika přípravy plánů péče (1999)

Metodiky pro oblast druhové ochrany

Záchranné pěstování v soukromých zahradách jako součást podpory ohrožených druhů (2023)
Koncepce aktivních nástrojů druhové ochrany v České republice 2023-2032 (2023)
Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Evropskou unii (2021) 
Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů v územním plánování (2021) 
Doprava a ochrana fauny v České republice (2020) 
Jak pasteveční psi chrání stáda (2019)
Jak značit exempláře CITES? (2019) 
Vydra a doprava. Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční (2017) 
Péče o hořečkové lokality (2017)
Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu (2015) 
Metodická příručka pro praktickou ochranu ptáků v zemědělské krajině (2013)
Zásady péče o lokality hořečku mnohotvarého českého (2011) 
Kuřička hadcová, Minuartia smejkalii (2011)  
Sinokvět chrpovitý, Jurinea cyanoides (2011)  
Vstavač trojzubý, Orchis tridentata (2011) 
Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů (2010) 
Raci v České republice (2009) 
Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 (2008)
Hodnocení fragmentace krajiny dopravou (2005) 
Metodická příručka pro ochranu populací, chov a repatriaci střevle potoční (Phoxinus phoxinus L.) s poznámkami o biologii druhu (2003)
Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (1995) 
Ochrana plazů (1995)

Metodiky pro oblast péče o dřeviny

Metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les (2022)
Technická zpráva k metodice oceňování dřevin rostoucích mimo les (2021)
Metodika AOPK ČR obsahuje především aktualizovaný postup ocenění, který je pro zachování přehlednosti textu pro uživatele komentován pouze stručně. Komplexní podklady k metodice a k inovaci metodického postupu pro rok 2022 jsou shrnuty ve veřejné Technické zprávě k metodice.

Internetová kalkulačka – oceňování dřevin 

Internetová kalkulačka slouží k výpočtu hodnoty dřevin, resp. ekologické újmy vzniklé kácením či poškozením dřevin a k následnému výpočtu kompenzačních opatření podle metodiky AOPK ČR. Jedná se o jednoduchý, přehledný nástroj, který je k dispozici zdarma a přístup k němu je anonymní.

Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu (2015)
Řez dřevin ve městě a krajině (2000)

Metodiky pro oblast monitorigu

Metodiky monitoringu a mapování druhů (prováděného v rámci sledování stavu) jsou dostupné v přehledu monitorovaných druhů (ve sloupci MM, metodiky monitoringu).

Metodika monitoringu návštěvnosti v chráněných územích (2017)

Metodiky pro oblast hodnocení a oceňování přírody 

Metodika a kalkulačka pro oceňování dřevin, viz výše oddíl Metodiky pro oblast péče o dřeviny
Biologické hodnocení rybích přechodů (2020)
Hodnocení fragmentace krajiny dopravou (2005)
Metodika monitoringu zdravotního stavu dřevin (1995)

Stanoviska k ochranným opatřením pro živočichy

Zabezpečení elektrického vedení proti úrazům ptáků
Zabezpečení tahových cest obojživelníků