Ochranu přírody a krajiny v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Kokořínsko je chráněnou krajinnou oblastí od roku 1976. V roce 2014 se chráněná krajinná oblast rozrostla o širší okolí Máchova jezera a tím vznikla současná podoba CHKO Kokořínsko – Máchův kraj o rozloze 410 km2. Tento kus naší krajiny snoubí přírodní bohatství, cenné krajinné prvky i lidovou architekturu, které se zde snažíme zachovat pro nás všechny. 

Ochrana přírody je zde odstupňována zařazením území do čtyř zón, přírodně nejcennější části jsou chráněny také jako maloplošná zvláště chráněná území. Výjimečné stromy jsou vyhlášené památnými stromy. Území Novozámeckého a Břehyňského rybníka spolu s Mokřady Liběchovky a Pšovky jsou zařazeny do seznamu mezinárodně chráněných mokřadů podle Ramsarské úmluvy. V dokeské části je vyhlášena Ptačí oblast soustavy Natura 2000 Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady a leží zde několik Evropsky významných lokalit​​​​​​​, což ze zdejšího území dělá přírodně cennou oblast na mezinárodní úrovni. Přírodní části zdejší krajiny jsou součástí sítě Územního systému ekologické stability.

Zonace CHKO

Území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj se dělí na čtyři zóny. Od I. zóny s nejpřísnější ochranou po zónu IV., ve které se nacházejí některá sídla a hospodářsky intenzivně využívané části.

Více informací

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části Kokořínska i Máchova kraje chráníme coby MZCHÚ. Z toho jsou 3 nejpřísněji chráněné národní přírodní rezervace, dále jsou zde 2 národní přírodní památky, 6 přírodních rezervací a 18 přírodních památek.

Více informací

Památné stromy

Na území CHKO Kokořínsko - Máchův kraj potkáte nejen solitérní památné stromy, ale rovněž jejich skupinky, či dokonce památnou alej. Nejčastějším památným stromem je u nás lípa malolistá, náš národní strom.

Více informací

Péče o přírodu

Ochrana není jen ponechání území svému přirozenému vývoji, často přistupujeme k různým aktivním opatřením na podporu ohrožených druhů, biotopů i krajinných prvků.

Více informací

Krajinný ráz a výstavba

Preventivní hodnocení je zpracováno jako krajinářsko-analytický dokument s návrhovou částí věnovanou odstupňované ochraně krajinného rázu na řešeném území.

Více informací

Cestovní ruch

Jedinečná krajina CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, kterou tvoří pestrá mozaika lesů, luk, pastvin, rozptýlená zeleň, vzácná fauna a flóra, četné kulturní památky a jedinečný krajinný ráz, vytváří vhodné podmínky pro rozvoj turistiky.

Více informací