Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu, typických znaků i přírodních zdrojů a životního prostředí. To, jak se o CHKO Český ráj pečuje, se řídí plánem péče, který je platný po dobu deseti let.

Krajina Českého ráje je mimořádně rozmanitá. Abychom zachovali bohatství rozličných biotopů i typických, a mnohdy zvláště chráněných, druhů musíme jim věnovat odpovídající péči. Proto zajišťujeme následující opatření.

Údržba luk a pastvin

Opatření jsou zaměřená zejména na obhospodařování travních porostů s výskytem zvláště chráněných druhů, podmáčených a rašelinných luk a na údržbu širokolistých suchých trávníků. Z velké části se realizuje mozaiková seč pro podporu bezobratlých, např. v Podtroseckých údolích, v Plakánku, v Podloučkách, na Oborských lukách či v Libuneckém rašeliništi.

AOPK ČR, Správa CHKO Český ráj se podílí i na údržbě výsušných teplomilných trávníků, které najdeme na bývalých sopkách. Pastva ovcí a koz probíhá od roku 2019 v okolí hradu Trosky, od roku 2020 na vrchu Mužský a od roku 2021 na vrchu Hůra u obce Vyskeř. Cílem péče na těchto lokalitách je obnova druhově pestrých travních porostů. Na řadě lokalit, které byly v minulosti opuštěny a zarostly náletem dřevin, dochází k obnově původních způsobů hospodaření. Takovými jsou např. Fialník, již výše zmíněný vrch Vyskeř či Meziluží. V první fázi došlo k prokácení náletových dřevin a dnes se již na lokalitách kosí či se pasou ovce a kozy. Každoročně se na území CHKO Český ráj staráme o cca 55 ha luk a 5,5 ha pastvin.

Mozaiková seč v Plakánku.
Příklad mozaikové seče s ponecháním nepokosených částí pro hmyz.
Ruční kosení v Plakánku.

Obnova polních cest a stromořadí

Za účelem zvýšení biodiverzity v současné intenzívně obdělávané zemědělské krajině podporuje Agentura obnovu polních cest, včetně doprovodných výsadeb zejména ovocných dřevin. V roce 2020 tak vznikla např. polní cesta doprovázená ovocným stromořadím mezi obcí Boseň a Kněžmost či v roce 2021 mezi obcí Libošovice a Rytířova Lhota. Po nových cestách, doplněných výsadbami, se můžete projít i u obce Osek, Troskovic či nedaleko Turnova u Sv. Anny. Prozatím jediná neovocná alej - lipová -byla vysazena od obce Vyskeř směrem na Skalany. Od roku 2019 bylo z programu PPK vysazeno do volné krajiny 2220 dřevin.

Výsadba alej Čálovice - fragmentace krajiny.
Výsadba alej Kacanovy - tradiční ovocné odrůdy (autor: Správa CHKO Český ráj)
Výsadba Alej Rytířova Lhota- fragmentace jednolité krajiny.
Výsadba alej Vyskeř - obnova polních cest.

Obnova vodního režimu - tůně, mokřady a revitalizace vodních toků

Na území CHKO Český ráj byly Agenturou v minulých letech zmapovány lokality vhodné pro obnovu přírodě blízkého vodního režimu. Jsou to často plochy, kde je složité až téměř nemožné smysluplně zemědělsky hospodařit. Po dohodě s vlastníky pozemků se v těchto lokalitách zpravidla realizují tůně. Od roku 2019 zajistila Agentura vyhloubení 95 tůní o ploše téměř 14 000 m2. Rozsáhlé mokřadní biotopy vznikly např. na lokalitě Zámostí - Blata, v litorálu rybníka Žabakor, Buškovského rybníka či rybníka u Vesce u Sobotky.

Tůně u Žabakoru.
Tůně Zámostí - Blata, obnova vodního režimu v krajině.

Péče o les

Z hlediska hospodaření v lese se Agentura jednak stará o pozemky v majetku státu, které má ve své správě (např. významná část přírodní rezervace Klokočské skály nebo národní přírodní památky Bozkovské dolomitové jeskyně) a jednak poskytuje podporu vlastníkům lesních pozemků na území CHKO např. při zlepšování druhové a prostorové skladby lesa, zvyšování biodiverzity, zvyšování podílu odumřelé dřevní hmoty, podpoře jemných, přírodě blízkých způsobů hospodaření, likvidaci invazních geograficky nepůvodních dřevin a zachování fragmentů přirozených a člověkem málo dotčených lesů. Cílem je zachovat a zlepšit stav lesních ekosystémů, které jsou často předmětem ochrany a biotopem mnoha zvláště chráněných druhů.

V roce 2020 Agentura, Správa CHKO Český ráj poskytla dotace na zalesnění 19107 ks sazenic melioračních a zpevňujících druhů dřevin přirozené druhové skladby (nad rámec zákonné povinnosti vlastníka), vybudování 3343 m lesnických oplocenek, a 85 ks individuální ochrany. V roce 2021 bylo vysazeno 2790 ks sazenic melioračních a zpevňujících druhů dřevin přirozené druhové skladby, vybudováno 2686 m lesnických oplocenek a 82 ks individuální ochrany.

Omezování šíření invazních druhů

Nepůvodní druhy a jejich šíření ve volné krajině jsou celosvětovým problémem. Mohou jimi být nejrůznější druhy organismů. V CHKO Český ráj se věnujeme zamezení šíření invazních druhů rostlin a dřevin. Invazní rostliny mají vynikající schopnost přizpůsobit se místním podmínkám a šířit se na velké vzdálenosti. Pronikají na narušené plochy, ale i do přirozených stanovišť. Typické jsou pro ně dobré rozmnožovací a rozšiřovací schopnosti. Produkují velké množství lehce šiřitelných semen (např. lupina mnoholistá) nebo se rozmnožují vegetativně, třeba pomocí částí oddenků (křídlatky). Tím vytlačují naše původní druhy a likvidují přirozená stanoviště.

Potlačení šíření invazních druhů rostlin v CHKO Český ráj je zaměřeno na zdrojová místa zejména netýkavky žláznaté a lupiny mnoholisté. Netýkavka žláznatá se vytrhává v okolí rybníku Vústra, v Zeleném dolu Klokočských skal, v Kacanovských údolíčkách a podél Jordánky v Podtroseckých údolích. Pravidelným zásahem na vybraných lokalitách pozorujeme její úspěšné potlačení. U lupiny mnoholisté, což je rostlina krásně a bohatě kvetoucí, je nutný brzký a častý zásah z důvodu produkce velkého množství semen s vysokou klíčivostí (klíčivost až 10 let). V CHKO jsou zaznamenány zatím drobné lokality, které se snažíme podchytit časnou sečí zabraňující vysemenění rostlin.

V lesích CHKO se provádí zásahy k potlačení borovice vejmutovky, trnovníku akátu či dubu červeného.

Lupina mnoholistá je ozdobou mnoha zahrádek, avšak jedná se o nepůvodní druh ze severní Ameriky. Snadno šíří, zplaňuje a stává se vysoce invazivní. Výrazně negativně ovlivňuje luční i lesní ekosystémy, obdobně jako netýkavka žlaznatá či křídlatky.

Lupina – šíření ze zahrádky.

Návštěvnická infrastruktura

Hraniční cedule, které veřejnost upozorňují na vstup do chráněného území, naučné stezky, informační panely, či povalové chodníky, schody v těžko přístupných terénech, to vše obnáší údržbu, obměnu či realizaci.

Agentura se zároveň zaměřuje i na usměrnění pohybu návštěvníků tak, aby přírodní lokality byly přístupné, ale současně se zamezilo jejich poškozování. Např. v úseku červené turistické stezky na Starých Hradech, v Příhrazských skalách, byl v roce 2019 stabilizován erozní svah povalovým chodníkem a návštěvníci jsou tak nasměrováni na vyhlídkovou terasu.

V průběhu roku 2020-2021 proběhla údržba hraničních cedulí CHKO Český ráj a maloplošných zvláště chráněných území. V Údolí Plakánek, byla v roce 2020 stabilizována část turistické stezky v místech silného podmáčení povalovým chodníkem. Ve vrcholových partiích vrchu Mužský docházelo ke stále se zvětšujícímu sešlapu teplomilných trávníků. Z toho důvodu byl v roce 2021 vybudován nový povalový chodník a dřevěné stupně na vrch Mužský, které usměrní pohyb návštěvníků a přispějí k minimalizaci sešlapávání cenného biotopu.

Obnova infrastruktury – Stará Hrada.

Financování managementových opatření

Program péče o krajinu (PPK) a program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) jsou uplatňovány pro zajištění dlouhodobé odborné péče menšího rozsahu (komplementárně k Operačnímu programu Životní prostředí či agroenvironmentálně klimatickým operacím). Zajišťujeme z nich např. kosení a pastvu cenných lučních porostů, obnovu v minulosti rozoraných polních cest a výsadby nelesní zeleně, podporu přirozené skladby lesních porostů, ošetřování památných a významných stromů, budování tůní apod.

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS) slouží k zajištění povinností vlastníka pozemků a je tedy určen k realizaci opatření jen na pozemcích, ke kterým má příslušnost hospodařit AOPK ČR.

Bez těchto programů by prakticky nebylo možné zajistit dostatečnou ochranu a údržbu maloplošných zvláště chráněných území, ani přírodně cenných lokalit mimo ZCHÚ, tedy těch ve volné krajině.