Podpora péče - Dotace

Podprogram je zaměřen na zachování a zlepšování předmětů ochrany zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000 a podporu zvláště chráněných druhů vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, zásad péče o národní parky a jejich ochranná pásma, souhrnů doporučených opatření pro lokality soustavy Natura 2000, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů či regionálních akčních plánů.

Podprogram je určen pro Rezortní organizace MŽP a kraje, kteří z něj hradí péči ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, a také odborné podklady a monitoring. Jednou z forem zajištění péče je i uzavírání veřejnoprávních smluv s vlastníky pozemků.

Cíle a oblasti

 • opatření realizovaná v souladu se schváleným plánem péče, zásadami péče, souhrnem doporučených opatření nebo na základě smlouvy dle zákona č. 114/1992 Sb.
 • realizace záchranných programů přijatých MŽP pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 
 • realizace programů péče pro zvláště chráněné druhy přijatých MŽP
 • realizace regionálních akčních plánů schválených AOPK ČR
 • příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy stanovené MŽP a regionálních akčních plánů,
 • zpracování podkladových materiálů, odborných studií a monitoringů za účelem zvýšení povědomí o předmětném území a efektivnější ochraně přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích i mimo ně
 • příprava podkladů pro zpracování plánů péče a zásad péče; příprava podkladů a zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality (EVL“) a ptačí oblasti (PO) 
 • příprava dokumentace pro vyhlášení zvláště chráněných území a zaměření hranic zvláště chráněných území, příprava odborných podkladů pro vyhlašování a změny u EVL a vymezování a změny u PO
 • příprava podkladů pro zřízení smluvně chráněných území MŽP a krajů
 • označování zvláště chráněných území, památných stromů, smluvně chráněných území, EVL a PO

Typ žadatele

 • Rezortní organizace MŽP

Lokalizace

 • Celá ČR

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

RP Moravskoslezské RP SCHKOSlavkovský les RP Vysočina RP Střední Čechy RP Východní Čechy RP Jižní Čechy RP Liberecko RP Olomoucko RP SCHKOČeskéstředohoří RP SCHKO Kokořínsko- Máchův kraj RP SCHKOČeský les RP Jižní Morava RP SCHKO Bílé Karpaty Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast