MaS - Dotace

Podprogram finančně zajišťuje činnosti související s výkonem práv a povinností k majetku státu a s výkonem správce drobných vodních toků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech.

Cíle a oblasti

 • zajištění povinností vlastníka (státu - reprezentovaného rezortními organizacemi MŽP) vyplývajících z platných právních předpisů
 • zachování a zlepšení stavu biodiverzity a ekologické stability ekosystémů
 • zvýšení početnosti populací zvláště chráněných druhů flóry a fauny vyskytujících se ve zvláště chráněných územích
 • plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv, ke kterým přistoupila ČR
 • plnění závazků ve vztahu k soustavě Natura 2000
 • zajištění realizace opatření v souladu s cíli schválených plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma nebo zásad péče o národní parky a jejich ochranná pásma, záchranných programů a naplňování cílů a úkolů Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR
 • realizace opatření vyplývajících ze schválených lesních hospodářských plánů
 • zajištění činností souvisejících se správou vodních toků

Typ žadatele

 • Rezortní organizace MŽP

Lokalizace

 • Ve zvláště chráněných územích

Příklady dobré praxe

Odstranění sedimentu z Robečského potoka

 • Celkové způsobilé náklady: 296 208 Kč
 • Dotační program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MŽP

 • Podprogram: Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
 • Období realizace: 2020–2021
 • Poskytovatel podpory: MŽP

Více informací
Odstranění sedimentu z Robečského potoka

Zabezpečení vápencových skalních profilů v prostoru přírodní památky Lom Janičův vrch

 • Celkové způsobilé náklady: 200 tis. Kč
 • Dotační program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MŽP

 • Podprogram: Správa nezcizitelného majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
 • Období realizace: 2020–2021
 • Poskytovatel podpory: MŽP

Více informací
Zabezpečení vápencových skalních profilů v prostoru přírodní památky Lom Janičův vrch

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

RP Moravskoslezské RP SCHKOSlavkovský les RP Vysočina RP Střední Čechy RP Východní Čechy RP Jižní Čechy RP Liberecko RP Olomoucko RP SCHKOČeskéstředohoří RP SCHKO Kokořínsko- Máchův kraj RP SCHKOČeský les RP Jižní Morava RP SCHKO Bílé Karpaty Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast