Pěší turistika a cykloturistika

Skrz Litovelské Pomoraví je značená dostatečná síť turistických a cykloturistických tras, doplněných tabulemi naučných stezek. Území je nejnavštěvovanější především v jarním období, kdy jsou k zastižení koberce barevně kvetoucích bylin jarního aspektu v podrostu listnatých lesů. Některé značené trasy i další frekventované cesty vedou přes maloplošná zvláště chráněná území  (Litovelské luhy, Doubrava, Třesín, Pod Templem, Vrapač, Hejtmanka a další).. Myslete prosím na to, že v některých z nich jsou podmínky vstupu upraveny odlišně od ostatního území CHKO nebo běžné volné krajiny a upřednostněte pohyb po cestách. 

Táboření   

V rámci Litovelského Pomoraví je táboření mimo vyhrazená místa zakázané. Využijte prosím dostupné vodácké kempy v Moravičanech, Nových Mlýnech, Litovli, Hynkově či Horce nad Moravou.

Paragliding

Území Litovelského Pomoraví není vhodné k provozování paraglidingu. 

Horolezectví

Na území CHKO nejsou pro tento sport vhodné podmínky. Pozornost horolezců však mohou přitahovat stěny nedalekého Špraňku, kde je ale z důvodu ochrany přírody na území národní přírodní rezervace horolezení zakázáno.

Potápění

Potápění se nabízí v několika zatopených pískovnách v rámci CHKO. V pískovnách, které jsou zároveň maloplošnými chráněnými územími  (Zátrže, Chomoutovské jezero) je potápění povoleno pouze s platným souhlasem Správy CHKO Litovelské Pomoraví. 

Geocaching    

Provozování geocachingu přírodě nevadí. Je však nutné myslet na podmínky vstupu do maloplošných chráněných území a případné umístění nových „kešek“ konzultovat s pracovníky Správy CHKO Litovelské Pomoraví. 

Létání s drony

V případě létání drony je třeba dodržovat obecně platné předpisy:

  • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví;
  • prováděcí vyhláška k tomuto zákonu - č. 108/1997 Sb. („vyhláška“);
  • ​​​​​​​opatření obecné povahy Úřadu pro civilní letectví č. 15149-20-701 ze dne 30. 12. 2020 („OOP“).

Dle OOP platného od 1. 1. 2021 je provoz bezpilotního letadla (dronu) uvnitř ZCHÚ možný jen na základě oprávnění k provozu vydaného Úřadem pro civilní letectví s předchozím souhlasem Agentury. Výjimkou je provoz ve IV. zóně CHKO, kde je provoz povolen i bez souhlasu, a to za podmínky, že činností nebudou rušeny zvláště chráněné druhy živočichů. 
Pro piloty dronů však platí všechna platná ustanovení a omezení pro pohyb osob v chráněných územích uvedená v zákoně o ochraně přírody a krajiny, případně v bližších ochranných podmínkách uvedených v jednotlivých zřizovacích předpisech těchto chráněných území. Nelze tedy např. vstupovat mimo vyznačené trasy v národních přírodních rezervacích, nebo rušit dronem hnízdící ptáky.

Rybolov

Rybolov v CHKO podléhá podmínkám vydaným Českým rybářským svazem v soupisu revírů. Je důležité striktně dodržovat tato pravidla, zejména pak podmínky rybolovu ve zvláště chráněných územích, mezi které patří např. zákaz rybolovu z říčních štěrkopískových náplavů v období 1. 4. – 31. 7. z důvodu vyloučení rušení hnízdících chráněných ptáků. 

Offroad

Ofroad na území CHKO Litovelské Pomoraví není povolen. V případě nelegálního vjezdu do území bude pachateli přestupku udělena pokuta.

Jízda na koni

Provozování jízdy na koni je možné provádět pouze na vyznačených cestách. Prosím dodržujte regulaci vstupu mimo značené cesty a neničte zdejší přírodu

Vodáctví

CELOROČNĚ je vyznačen úsek vodácké cesty od Mohelnice po Litovel po hlavním toku Moravy, od Litovle po jez Hynkov po Malé Vodě a od jezu Hynkov po Olomouc po Mlýnském potoce
a v OBDOBÍ OD 1. SRPNA do 31. BŘEZNA  je vyznačen úsek vodácké cesty od Litovle po jez Hynkov po hlavním toku Moravy. Více informací zde.

V porovnání s hlavním tokem řeky Moravy je splouvání Malé Vody a Mlýnského potoka snadnější a bezpečnější. Tato boční ramena řeky Moravy se vyznačují poměrně vysokou a stálou hladinou vody, menším výskytem naplaveného dřeva a dobrou dostupností. Protékají v blízkosti zastavěných území, kde je možnost občerstvení a dovozu lodí k řece. Morfologie těchto vodních toků (bez strmých obnažených břehů a štěrkopískových náplavů) nezakládá podmínky pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků.
Podél vyznačené vodácké cesty bude umístěno informační značení. Tabule usnadní orientaci na vodácké cestě, upozorní na zvlášť nebezpečná místa a vybídnou k ohleduplnému chování k přírodě. Také touto cestou Vás prosíme, abyste při splouvání řek v Litovelském Pomoraví dodržovali následující pravidla:

  • Splouvejte tiše, abyste nerušili živočichy v okolí řeky.
  • Svoje odpadky si odvezte domů a neodhazujte je do řeky a na břehy.
  • Nevystupujte na štěrkopískové náplavy, kde by mohli hnízdit vzácné druhy ptáků, pokud plujete se psem, nenechejte ho pobíhat po náplavech.
  • Pro vaši bezpečnost i ochranu břehů vystupujte a nastupujte z lodí pouze na místech k tomu doporučených.
  • Respektujte zákaz plavby po vodních tocích, kde není vyznačená vodácká cesta.
  • Přijíždějte do blízkosti řeky motorovým vozidlem za účelem dovozu a odvozu lodí pouze po silnicích a místních komunikacích. Například příjezd k jezu Nové Mlýny, k jezu Řimice a k jezu Hynkov je zakázán!
  • Táboření a rozdělávání ohňů není mimo vyhrazená tábořiště a ohništěpovoleno, jez Řimice a jez Hynkov nevyjímaje. Využijte prosím služeb oficiálních tábořišť  (např. vodácké kempy v Moravičanech, Nových Mlýnech, Litovli, Hynkově či Horce nad Moravou) a ubytovacích zařízení v zastavěném území.