Informace nebo data - České středohoří

Chci požádat o informace nebo o data

Většinu informací nebo dat, které AOPK ČR vytváří a spravuje nebo se týkají její činnosti, je možné vyhledat na následujících webových stránkách:

  • www.nature.cz​​​​​​​ - hlavní webové stránky AOPK ČR,
  • drusop.nature.cz​​​​​​​ - Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody,
  • portal.nature.cz​​​​​​​ - Portál ISOP - centrální informační rozhraní pro přístup k digitálním informacím o stavu přírodního prostředí shromažďovaných AOPK ČR,
  • www.natura2000.cz​​​​​​​ - Soustava Natura 2000 v ČR,
  • jeso.nature.cz - Jednotná evidence speleologických objektů,
  • mapy.nature.cz​​​​​​​ - Galerie map AOPK ČR

Povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv o poskytování informací a dat jsou k dispozici na stránce Povinně zveřejňované.

 

Jak požádat o informace

V případě potřeby informací, které nejsou k dispozici na výše uvedených odkazech, lze podat žádost o jejich poskytnutí s využitím kontaktů a vzorů formulářů připojených níže.

Podrobnosti o poskytování informací

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně, písemně, telefonicky, elektronicky nebo faxem na ústředí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nebo na regionální pracoviště AOPK ČR. Pracovníci AOPK ČR na váš dotaz odpoví. Pouze v případě informací podléhajících ochraně osobních údajů, ochraně osobnosti, duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství a v dalších případech vymezených zákonem č. 123/1998 Sb., zákonem o právu na informace o životním prostředí, v platném znění (dále jen“zákon č. 123/1998 Sb.“) a zákonem č.106/1999 Sb., zákonem o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), nemůže být požadovaná informace poskytnuta.

Lhůty pro poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb. bude vyřízena do 30 dnů od obdržení žádosti (zpřístupněním informace, nebo vydáním rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace ze zákonných důvodů). V případech, kdy zvláštní okolnosti výjimečně vynucují prodloužení této lhůty, je žádost vyřízena do 60 dnů.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. bude obdobným způsobem vyřízena do 15 dnů od přijetí žádosti. Ze závažných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit nejvýše o 10 dní.

Úhrada nákladů

Informace, které lze předat, aniž to vyžaduje použití technického nosiče nebo pořízení kopie, se poskytují bezplatně. Pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli.

Ceník nákladů
jednostranná černobílá kopie 1 Kč
jednostranná barevná kopie 4 Kč
CD nosič 21 Kč
DVD nosič 21 Kč

U informací poskytnutých dle zákona č. 106/1999 Sb. se může započítat i každá započatá hodina vynaložená na vyhledání informace ve výši 350,- Kč / 1 hod.

Dokumenty:

Žádost o poskytnutí informace

Kontakt podatelna:

Pondělí, středa: 9,00-15,00 h.
Úterý, čtvrtek: 9,00-14,00 h.
Pátek: 9,00-12,00 h.
Více informací najdete zde.

Sekretariát ředitele

Jak požádat o data

Pro stahování otevřených dat a podávání žádostí o data s řízeným přístupem slouží samostatní webová stránka:

Poskytování dat AOPK ČR

Seznam realizovaných objednávek, smluv a přijatých faktur ve formě otevřených dat je přístupný na portálu Otevřená data resortu životního prostředí, odkud je možné si je stáhnout ve formátu csv.
Informace a data o hospodaření AOPK ČR jsou k dispozici v aplikaci Monitor provozované Ministerstvem financí.

Jak mohu požádat o data

V případě potřeby získání dat, která nejsou k dispozici na výše uvedených odkazech, lze podat žádost o jejich poskytnutí s využitím kontaktů a formulářů připojených níže.

Podrobnosti o poskytování dat

Dokumenty:

Žádost o data samostatná
Žádost o data poskytovaná na základě licenční smlouvy
Popis položek žádosti o data
Vzor licenční smlouvy o poskytnutí dat

Kontakt:

Žádost o data, která nejsou k dispozici volně na webu Poskytování dat a žádosti týkající se poskytování údajů o území pro územně analytické podklady lze poslat na emailovou adresu dataservis@nature.cz nebo ​​​​​​uap@nature.cz.

Pouze ve věci žádosti o data (pro žádost o informace využijte kontakt na podatelnu – kontakt v levém sloupci níže).

Mgr. Jan Votrubec
Vedoucí oddělení ÚSOP