Chci projednat záměr, který zasáhne do života zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů

Pokud zamýšlíte jakýkoliv záměr, který zasáhne zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, vztahují se na vás určitá omezení. V případě, že záměr, kterým má být zasaženo do ochrany zvláště chráněných druhů je stavebním záměrem, naleznete informace také na samostatné stránce k této životní situaci

Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích (i uhynulé) a je zpravidla zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Zpravidla je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích (i uhynulí), a to vč. jejich sídel. Je zpravidla zakázáno zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Zpravidla je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Seznam zvláště chráněných druhů je stanoven v příloze č. II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb. Přehled najdete také na webu Ministerstva životního prostředí. Tučně uvedené druhy jsou druhy chráněné dle Evropského práva, které podléhají přísnější ochraně.
V některých zvláště chráněných územích mohou být další omezení vztahující se k zásahům do zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin. Na obecné úrovni jde pouze o národní přírodní rezervaci a přírodní rezervaci, ve které je zakázáno sbírat či odchytávat rostliny a živočichy. Další druhy zvláště chráněných území neobsahují zákonný zákaz, ale konkrétní území mohou mít omezení dáno v bližších ochranných podmínkách v příslušném vyhlašovacím právním předpisu. Tuto informaci naleznete prostřednictvím vyhledávání vyhlašovací dokumentace daného území v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

U ptáků je zakázáno jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných, úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat a držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. Dále je u ptáků zakázán prodej, přeprava za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků a jakýchkoliv snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků.

Co vše potřebuji?

Budete potřebovat druhovou výjimku dle § 56 odst. 1 resp. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“). Tuto výjimku lze případně nahradit veřejnoprávní dohodou. V případě, že je Vámi zamýšlená činnost omezena i na úrovni zvláště chráněného území, budete potřebovat také výjimku dle § 43 odst. 1 ZOPK (pro zákaz u národní přírodní rezervace a přírodní rezervace) či souhlas s činností vymezenou v bližších ochranných podmínkách dle § 44 odst. 4 ZOPK. V případě zásahu do ochranných podmínek ptáků potřebujete odchylný postup dle § 5b ZOPK.

Pokud si nevíte rady, můžete se na AOPK ČR (příslušné regionální pracoviště) obrátit s žádostí o předběžnou informaci, v rámci které Vám AOPK ČR ke konkrétnímu případu sdělí, co vše budete v úseku spadajícím do její kompetence potřebovat a jakým způsobem máte postupovat.

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve svém území, tedy kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) a jejich ochranných pásem, pokud neleží na území národního parku a vojenského újezdu. A dále také na území, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy a správní obvody správ národních parků.

Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněná území ČR mimo níže uvedené  AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
PR, PP a jejich OP (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma a mimo PUOS) příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy (PUOS) AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR (mimo územní správní obvody správ národních parků – zde příslušné správy národních parků)
Ostatní území příslušný krajský úřad (výjimka pro zvláště chráněné druhy dle § 56 ZOPK), příslušný obecní úřad s rozšířenou působností (odchylný postup při obecné ochraně ptáků dle § 5b ZOPK)

Náležitosti žádosti

Výjimku vydává AOPK ČR pouze na žádost. Žádost musí obsahovat obecné náležitosti žádosti dle § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, dále speciální obsahové náležitosti stanovené v § 83a ZOPK. Jedná - li se o záměr na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti s potenciálním vlivem na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, je třeba si vždy přednostně zajistit stanovisko dle § 45i odst. 1 ZOPK. Toto stanovisko je povinnou přílohou žádosti dle ZOPK a je třeba o něj požádat před podáním žádosti o vydání všech ostatních povolení, souhlasů či rozhodnutí.

V žádosti musí být uvedeno:

  • vaše úplná identifikace – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel; u právnické osoby název (obchodní firmu), IČO, adresu sídla,  žádat musí osoba oprávněná jednat za právnickou osobu (zpravidla člen statutárního orgánu; v případě, že žádost podává například zaměstnanec, je nutné doložit se žádostí pověření od statutárního orgánu),
  • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
  • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
  • z žádosti musí být patrné, o co přesně žádáte (druhová výjimka dle § 56 odst. 1 resp. 2 ZOPK, odchylný postup u ptáků dle § 5b ZOPK, výjimka dle § 43 odst. 1 ZOPK, souhlas dle § 44 odst. 4 ZOPK),
  • musí v ní být dostatečně specifikován Váš záměr (lokalita či trasa, termín, délka a četnost),
  • váš podpis.

Dokumenty

Vzor žádosti – povolení týkající se zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a volně žijícíh ptáků dle zákona č. 114/1992 Sb.

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu, elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.

Vysvětlivky:

1 Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu