null Jak správně požádat o stanovisko AOPK ČR pro získání dotace z programu IROP?

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Jak správně požádat o stanovisko AOPK ČR pro získání dotace z programu IROP?

29. 3. 2023

Pokud podáváte žádost v rámci výzev 63, 64 a 65 programu IROP, Specifický cíl 2.2 (Zelená infrastruktura měst a obcí), bez tohoto dokumentu se neobejdete.

Stanovisko AOPK ČR je nezbytnou součástí žádosti o podporu a vyhotovuje se na základě specifických kritérií přijatelnosti pro oblast sídelní zeleně a přírodě blízkých vodních prvků [1]. 

Žádost o stanovisko zasílejte formou elektronické žádosti prostřednictvím datové schránky na AOPK ČR, ID datové schránky: dkkdkdj. 

Povinné součásti žádosti o stanovisko: 

  • studie proveditelnosti vypracovaná v souladu s osnovou studie proveditelnosti,
  • projektová dokumentace stavby,
  • doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona,
  • doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona.

    
Přílohy, které není možné z důvodu velkého objemu dat zaslat datovou schránkou, odešle žadatel na e-mailovou adresu: stanoviskaIROP@nature.cz.

Podrobnosti ke způsobu podání žádosti a k procesu vydávání stanoviska najdete v dokumentu Metodika pro vydávání stanoviska AOPK ČR pro projekty v aktivitě zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí.   

Poznámka:

[1] AOPK ČR v rámci stanoviska posuzuje návrh realizace sídelní zeleně a přírodních či přírodě blízkých vodních prvků. Vyjadřuje se k charakteru, rozsahu a kvalitě projektu, k tomu, jak příspívá k rozvoji sídelní zeleně, posílení modrozelené infrastruktury,  zachování či zvýšení biologické rozmanitosti v městském prostředí, propojení s volnou krajinou či k celkovému zkvalitnění životního prostředí měst a obcí.

Úvodní foto: Libor Sedláček